สถานะวซ ี่า(zairyushikaku)ของนักศึกษา

photo

นี่คือข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2020

สา หรับผทู้ี่จะศึกษาในโรงเรียนต่อ

◆สามารถอพั เดตสถานะวซี่านกัศึกษา(ryugaku)ได้

– อพั เดตไดแ้มว้า่ จะเปลี่ยนสถานที่ศึกษา
– สามารถท างานพาร์ทไทม์ได้28ชม./สัปดาห์
หากไดร้ับการอนุญาตใหท้ า กิจกรรมนอกเหนือสถานภาพ(shikakugaikatsudo)ได้
– ผู้ที่เรียนอยู่ที่ีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นสามารถไปเรียนต่อได้แม้ว่าจะไปเกิน 2 ปีแล้ว
(กรณีขอใหท้ ่านไปอพั เดตสถานะวซี่านกัศึกษา)

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้แม้ว่าจะจบการศึกษาแล้ว

◆สามารถเปลี่ยนสถานะวีซาเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(Tokuteikatsudo)(6เดือน )

– ผู้ที่อยากทำงานสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้28ชม./สัปดาห์
(ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพ )
-ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้และเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากวีซ่านักศึกษาเป็นวีซ่าพำนักระยะสั้นแล้ว หรือ
ผู้ที่เคยเปลี่ยนเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(6เดือน ทำงานไม่ได้ ) ก็สามารถเปลี่ยนได้อีก
– นักศึกษาหรือผู้ที่ีเป็นครอบครัวของอดีตนักศึกษาก็สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าได้เช่นกัน

◆ผู้ที่ยังมีสถานะวีซ่านักเรียนเหลืออยู่แล้วมีใบอนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพนั้น สามารถทำงานได้ 28ชม./สัปดาห์หลังจากจบการศึกษาแล้ว

ผู้ที่หางานทำได้แล้วในญี่ปุ่นหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว

◆หากมีเงื่อนไขครบ สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่า Engineer(gijyutsu)/Specialist in Humanities(jinnbunnchishiki)/International Services (kokusaigyoumu)

ผู้ที่ต้องการหางานหลังจากที่จบการศึกษาแล้ว

(เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โคโตเซนมงกักโค หรือวิทยาลัยระดับเซนมงเท่านั้น)

◆หลังจากเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง สามารถหางานได้1ปีหลังจากที่จบการศึกษา

– สามารถหางานต่อได้มากกว่า1ปี หากอัพเดตสถานะวีซ่า
– สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้28ชม./สัปดาห์หากได้รับใบอนุญาตให้ทำจกรรมนอกเหนือสถานภาพ

ขอปรึกษาเกี่ยวกับสถานะวีซ่าได้เป็นภาษาต่างชาติได้ที่

จีอิคิโคคุไซคะเคียวไค
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
โยริโซยฮอทไลน์
https://www.since2011.net/yorisoi/

อ้างอิง

“ไกด์ไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้”
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ19ตุลาคม2020)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→สำหรับภาษาต่างชาติ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“ไกด์ไลน์การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มี/เคยมีวีซ่าระยะยาวและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้จากผลกระทบของโควิด-19”
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ19ตุลาคม2020)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“ไกด์ไลน์การขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ได้ผลกระทบของโควิด-19”
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ19ตุลาคม2020)
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf