លំហូរនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺកូវីដ ១៩

វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺកូវីដ១៩ អាចចាក់បានដោយឥតគិតថ្លៃ។
ជនបរទេសដែលមិនមានសំបុត្រប្រជាជន ដូចជាអ្នកដែលត្រូវបានដោះលែងជាបណ្តោះអាសន្នជាដើម ក៏អាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងបានដែរ។

❶ ទទួលបាន “ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង (ប័ណ្ណគូប៉ុង)” និង “សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជម្ងឺកូវីដ១៩” ពីអភិបាល

អំឡុងពេលនៃការទទួលប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង ខុសគ្នាទៅតាមតំបន់ និងអាយុ។
សម្រាប់ជនបរទេសដែលមិនមានចុះបញ្ជីប្រជាជននៅសាលាក្រុងទេ សូមទៅពិភាក្សាជាមួយសាលាក្រុងនៅតំបន់ដែលខ្លួនស្នាក់នៅ ដោយបង្ហាញឯកសារដែលអាចដឹងពីអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

គំរូនៃប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង (នេះជាគំរូរបស់ទីក្រុងកូបេ។ ការរចនារូបភាព អាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមតំបន់នីមួយៗ)

km

❷ ធ្វើការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការចាក់លើកទី១

វ៉ាក់សាំង ត្រូវចាក់ ២ដង។ ដំបូង ត្រូវកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការចាក់លើកទី ១។

វិធីកក់ទុកជាមុន

・ករណីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទីតាំងដែលរៀបចំដោយអភិបាល
អាចកក់ទុកជាមុនតាមរយៈគេហទំព័ររបស់អភិបាល ឬ ទូរស័ព្ទទៅកាន់កន្លែងទទួលរបស់អភិបាលដើម្បីធ្វើការកក់ទុកជាមុន។
នៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង មានសរសេរអំពីគេហព័រ ឬ QR កូដ សម្រាប់ការកក់ទុកជាមុន និងលេខទូរស័ព្ទកន្លែងទទួលផងដែរ។

・ករណីទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតាមស្ថាប័នសុខាភិបាល (មន្ទីរពេទ្យដែលតែងតែទៅ ជាដើម)
វិធីកក់ទុកជាមុន អាចនឹងខុសគ្នាទៅតាមអភិបាលនីមួយៗ ហេតុនេះ សូមពិនិត្យមើលសេចក្តីជូនដំណឹង ឬគេហទំព័ររបស់អភិបាល។
មានករណីធ្វើការកក់ទុកជាមុនដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ស្ថាប័នសុខាភិបាល (តាមរយៈគេហទំព័រ ឬលេខទូរស័ព្ទ) និង
ករណីធ្វើការកក់ទុកជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រ ឬ ទូរស័ព្ទទៅកាន់កន្លែងទទួលរបស់អភិបាល។

ស្ថាប័នសុខាភិបាលដែលអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង អាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រខាងក្រោម។
ភាសាជប៉ុន ៖ https://v-sys.mhlw.go.jp/search/
ភាសាអង់គ្លេស ៖ https://v-sys.mhlw.go.jp/en/search

ក្រៅពីនេះ កន្លែងធ្វើការ និងសាកលវិទ្យាល័យ ក៏អាចក្លាយជាកន្លែងទទួលវ៉ាក់សាំងផងដែរ។

※សូមប្រយ័ត្នកុំធ្វើការកក់ទុកជាមុនលើសពី ១កន្លែង
※វិធី និងលំដាប់លំដោយនៃការកក់ទុកជាមុន អាចមានការប្រែប្រួលនៅពេលក្រោយ។

❸ ទទួលវ៉ាក់សាំងលើកទី១

សូមភ្ជាប់មកជាមួយ ៖ ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង ឯកសារបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណខ្លួន (កាតស្នាក់នៅ លិខិតឆ្លងដែន កាតម៉ាយណាំប័រ ជាដើម)
សំបុត្រកក់ទុកជាមុន (មកជាមួយនឹងប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង ហេតុនេះសូមសរសេរទុកជាមុន។ គំរូ មានច្រើនភាសា សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រខាងក្រោម។)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html

❹ ធ្វើការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការចាក់លើកទី២

❺ ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី ២

ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង

ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងភ្លាម សូមរង់ចាំនៅកន្លែងចាក់រយៈពេល ១៥ ទៅ ៣០នាទី។

ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង អាចមានស្ថានភាពមិនស្រួលខ្លួន។
ប្រសិនបើអការៈធ្ងន់ធ្ងរ ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមិនមានសភាពធូរស្រាលទេ សូមធ្វើការពិគ្រោះជាមួយស្ថាប័នសុខាភិបាល។

ក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏ដោយ សូមបន្តវិធានការការពារដោយការពាក់ម៉ាសជាដើម។

ទំនាក់ទំនងសួរពត៌មាន

អំពីពត៌មានទូទៅទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង ៖
កន្លែងផ្តល់ពត៌មានតាមទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងការងារ
០១២០-៧៦១៧៧០ (ឥតគិតថ្លៃ និងទទួលទាំងថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យ និងបុណ្យ)
ភាសាជប៉ុន អង់គ្លេស ចិន កូរ៉េ ប៉ទុយហ្គាល និងអេស្ប៉ាញ ៖ ៩:០០-២១:០០
ភាសាថៃ ៖ ៩:០០-១៨:០០
ភាសាវៀតណាម ៖ ១០:០០-១៩:០០
※ដំបូង នឹងមានការនិយាយជាភាសាជប៉ុន។ សូមនិយាយថា “សឹយ៉ាគឹ ស្តិ ហូស៊ី”។

ទាក់ទងនឹងការកក់ទុកជាមុន ៖ សូមពិភាក្សាជាមួយសាលាក្រុងដែលនៅតំបន់ដែលអ្នករស់នៅ។

[ប្រភព និងឯកសារយោង]
「ワクチン 接種までの流れ 接種予約は」(NHK 新型コロナウイルス特設サイト)
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/flow/

「コロナワクチンナビ」(厚生労働省)
https://v-sys.mhlw.go.jp/

「外国人住民向けにコロナワクチン情報発信。多言語コールセンターや17言語でのお知らせも」
(Buzz Feed)
https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/covid-vaccine-1

「接種券見本」(神戸市)
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/42676/t-1.pdf

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語
日本 ネパール語 ビルマ語
フランス語 ベトナム語 ペルシア語
ポルトガル語 マレー語 モンゴル語
ロシア語