เกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน

สาหรับผู้ที่ลาออก หรือตกงาน สามารถทาเรื่องขอรับ “เบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน (ชิซึเกียว คิวฟุ)” ได้จนกว่าจะหางานใหม่ได้
โดยจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเป็นเงิน 50%-80% ของเงินเดือนก่อนที่จะตกงาน

●เงื่อนไข

①กาลังหางานใหม่อยู่เพราะอยากได้งานใหม่ทันที

②กรณีที่ออกจากงานเพราะทางบริษัทแจ้งให้ออก :
เข้าอยู่ในระบบประกันการจ้างงาน (โคะโยโฮะเคน) ไม่ต่ากว่า 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนที่จะออกจากงาน

กรณีที่ลาออกเอง :
เข้าอยู่ในระบบประกันการจ้างงาน ไม่ต่ากว่า 12 เดือนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนที่จะออกจากงาน

สาหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันการจ้างงาน หรือทางานในฐานะฟรีแลนซ์ จะไม่สามารถรับเบี้ยเลี้ยงนี้ได้

●ขั้นตอนการทาเรื่อง

ขอ “ใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน (โคะโยโฮะเคน ฮิโฮะเคนฉะ ริโชะคุเฮียว )” จากบริษัทที่ลาออกมา

ไปที่ฮัลโหลเวิร์ค (สานักงานความมั่นคงอาชีพของสาธารณะ) ประจาเขตที่อาศัยอยู่ และทาเรื่อง “กาหนดสิทธิ์ในการรับเงิน” และ “ยื่นสมัครหางาน”

<สิ่งที่จะต้องเตรียมไป>
・ใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน (ขอได้จากบริษัทที่ออกมา)
・บัตรประจาตัวคนต่างชาติ (ไซริวการ์ด) *
・เอกสารที่มีระบุหมายเลขประจาตัว (เช่น มายนัมเบอร์การ์ด)
・ตราประทับชื่อ
・สมุดบัญชีธนาคารหรือบัตรเอทีเอ็มธนาคารที่เป็นชื่อบัญชีของตัวเอง
・รูปถ่ายใบหน้าจานวน 2 รูป (ด้านยาว 3 ซม. ด้านกว้าง 2.5 ซม.)*สาหรับผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น และไม่มีมายนัมเบอร์การ์ด จาเป็นต้องเตรียมเอกสารอื่นเพื่อยืนยันตัว โปรดติดต่อสอบถามไปยังฮัลโหลเวิร์ค

 

●ระยะเวลาที่จะต้องรอกว่าจะได้รับเงิน

กรณีที่ออกจากงานเพราะทางบริษัทแจ้งให้ออก: 7 วันหลังจากที่ยื่นเรื่อง
กรณีที่ลาออกเอง: 7 วัน + 3 เดือนหลังจากที่ยื่นเรื่อง (*1)

*1: หลังวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020 สาหรับผู้ที่ลาออกเองด้วยเหตุผลตามข้อ ①~④ ต่อไปนี้
→ รอเพียง 7 วันเท่านั้น
① มีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) ทาให้ต้องลาออกจากงานมาเพื่อมาพยาบาลหรือดูแล
② ที่ทางานมีคนติดเชื้อไวรัส เลยลาออกมาเพราะไม่อยากติดเชื้อไวรัส
③ ลาออกเพราะไม่อยากติดเชื้อ เพราะมีคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยเป็นคนที่มีโรคประจาตัวพื้นฐาน สตรีตั้งครรภ์ หรือเป็นผู้สูงวัย
④ลาออกเพราะจาเป็นต้องมาดูแลบุตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

สาหรับผู้ที่เข้าข่ายของข้อ ①~④ แล้วรอนานกว่า 7 วันหลังจากที่ยื่นเรื่องขอเบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน ขอให้เดินทางไปปรึกษาที่ฮัลโหลเวิร์คประจาเขตที่อาศัยอยู่

●ระยะเวลาที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างตกงาน

จะได้รับเป็นจานวนวันตามที่มีกาหนดไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี (*2) นับตั้งแต่วันต่อมาของวันที่ลาออก
จานวนวันที่จะได้รับนั้น จะขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

*2: กรณีต่อไปนี้ สามารถต่อระยะเวลาออกไปได้มากกว่า 1 ปี
・กรณีที่ไม่ได้ไปฮัลโหลเวิร์คเพราะไม่อยากติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
・กรณีที่มีอาการเหมือนกับติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)
・กรณีที่จาเป็นต้องดูแลบุตรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

 

●ติดต่อสอบถามที่

ฮัลโหลเวิร์ค

ฮัลโหลเวิร์คที่มีล่ามให้บริการ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2020)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

 

●ตัวอย่างเอกสาร

<ใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน 1>

1

<ใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน 2>

th

 

●สิ่งที่ควรระวัง

หากยังไม่ได้รับ “ใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน” จากบริษัทที่ออกมา ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังบริษัท

เมื่อได้รับใบออกจากงาน ของผู้เอาประกัน การประกันการจ้างงาน ขอให้ทาการกาวงกลมหัวข้อ “เหตุผลที่ออกจากงาน”

หากเป็นคนแจ้งกับบริษัทว่า “ขอลาออก” เอง ก็จะถือว่าเป็น “เหตุผลส่วนตัวของพนักงาน”

หากบริษัทเป็นผู้แจ้งว่า “ขอให้ออกจากงาน” ก็จะถือว่าเป็น “เหตุผลโดยบริษัท”

จะมีกรณีที่ในความเป็นจริง เป็น “เหตุผลโดยบริษัท” แต่บริษัทกลับแจ้งว่าเป็น “เหตุผลส่วนตัวของพนักงาน”

โปรดระวัง เพราะมีกรณีที่บริษัทจะโกหกว่า “ถ้าใส่ว่าเป็นเหตุผลโดยบริษัทจะหางานใหม่ไม่ได้” เป็นต้น

*กรณีที่ลาออกเพราะได้รับผลกระทบจากการระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก็ขอให้แจ้งบริษัทให้เขียนระบุไว้ด้วย

 

< อ้างอิง / ที่มา > (ภาษาญี่ปุ่น)
ฮัลโหลเวิร์ค
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

แนะนาการใช้บริการฮัลโหลเวิร์ค
http://hellowork.kilo.jp/risyokusyoumeisyo.html

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
* “ถึงทุกท่านที่ออกจากงาน” มีไฟล์ PDF ฉบับภาษาอังกฤษ
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000198944.pdf

ข้อกาหนดพิเศษที่เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000628804.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000642457.pdf

withnews, Yahoo!News (บทความที่คนขององค์กรไม่แสวงผลกาไร (NPO) POSSE เป็นผู้เขียน)
https://withnews.jp/article/f0200410007qq000000000000000W0ej11101qq000020871A
https://withnews.jp/article/f0200606003qq000000000000000G00111101qq000021162A
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200413-00173041/

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 ネパール語
ビルマ語 フランス語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語 日本