การฉีดวัคซีนสาหรับผู้ที่มีวีซ่าพานักระยะสั้น ผู้ที่อยู่ในสถานะคาริโฮเมน(ปล่อยตัวชั่วคราว)และสถานะอื่น ๆ

ผู้ที่มีวีซ่าพานักระยะสั้น(ทังคิไทไซ) ผู้ที่อยู่ในสถานะคาริโฮเมน(ปล่อยตัวชั่วคราว) หรือผู้ที่กาลังขอสถานะคาริโฮเมน สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

1.รับใบฉีดวัคซีน

ท่านต้องไปปรึกษากับทางสานักงานเขตในท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่ และรับใบฉีดวัคซีนได้ที่นั่น

・กรณีที่ท่านมีสถานะวีซ่าระยะที่ต่า กว่า 3 เดือน สถานะทูต(ไกโค)
ข้าราชการ(โคโย) หรือผู้ที่มีวีซ่าพา นักระยะสั้น(ทังคิไทไซ)
(รวมถึงกรณีของท่านที่พานักที่ญี่ปุ่นมากกว่า 3 เดือน
เนื่องจากไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้เพราะสถานการณ์โควิด)

ท่านจะได้รับไปรษณียบัตรดังรูปข้างล่างจากกรมตรวจคนเข้าเมือง

card1

card2

①ไปรษณียบัตร
②บัตรยืนยันตัวตน(เช่น พาสปอร์ต)
กรุณานาเอกสารดังกล่าวไปยังสานักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่กรณีที่ไม่มีไปรษณียบัตร กรุณานาเอกสารดังต่อไปนี้ไปแสดง
①เอกสารที่แสดงถึงที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน(เช่นใบจ่ายค่าน้าค่าไฟต่าง ๆ)
②บัตรยืนยันตัวตน(เช่น พาสปอร์ต)

สาหรับผู้ที่มีสถานะคาริโฮเมน

①เอกสารรับรองสถานะคาริโฮเมน หรือใบแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะคาริโฮเมนที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองออกให้
②บัตรยืนยันตัวตน(เช่น พาสปอร์ต)
กรุณานาเอกสารดังกล่าวไปยังสานักงานเขต

สาหรับผู้ที่กาลังขอสถานะคาริโฮเมน

①เอกสารที่แสดงถึงที่อยู่อาศัย ณ ปัจจุบัน(เช่นใบจ่ายค่าน้าค่าไฟต่างๆ)
②บัตรยืนยันตัวตน(เช่น พาสปอร์ต)
กรุณานาเอกสารดังกล่าวไปยังสานักงานเขต

th

※ขั้นตอนการรับใบฉีดวัคซีนนั้นต่างกันออกไปในแต่ล่ะพื้นที่ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังสานักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่
※กรณีที่ท่านไม่มีเอกสาร①และ② ขอให้ท่านสอบถามไปยังศูนย์ให้คาปรึกษาหรือทางสานักงานเขต

2.การจองการฉีดวัคซีน

ท่านสามารถจองได้จากทางเว็บไซต์หรือทางคอลเซนเตอร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจองได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/th/%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99/

ในส่วนของรายละเอียด ขอให้ท่านสอบถามไปยังสานักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่

3.ฝ่ฝ่ายให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

หากท่านมีปัญหาใด ๆเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน:
・ศูนย์ให้คาปรึกษาวัคซีนโควิดเพื่อคนต่างชาติ(จัดโดย CINGA)
03-6261-6356
เวลาทาการ 10:00 – 14:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(หยุดทาการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
※พนักงานจะตอบรับเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่าย ท่านสามารถขอให้ต่อสายไปยังพนักงานที่พูดภาษาอื่น ๆได้
เว็บไซต์:
https://www.cinga.or.jp/2108/(ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เวียดนาม)
https://www.cinga.or.jp/2167/(เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น/มีรายชื่อศูนย์ให้คาปรึกษาตามพื้นที่ต่าง ๆ)

・องค์กรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามพื้นที่ต่าง ๆ
ค้นหาได้จากลิงค์ข้างล่างนี้
ภาษาญี่ปุ่น:http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
ภาษาอังกฤษ:http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html

・ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ FRESC(โดย กรมตรวจคนเข้าเมือง)
0120-76-2029
เวลาทาการ 9:00 – 17:00 วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(หยุดทาการวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ภาษาที่สามารถใช้ติดต่อได้:ญี่ปุ่นแบบง่าย・อังกฤษ・จีน(ตัวง่าย・ตัวเต็ม)・เกาหลี・สเปน・โปรตุเกส・เวียดนาม・เนปาล・ไทย・ตากาล็อก・อินโดนีเซีย・เขมร・พม่า・มองโกล・ฝรั่งเศส・สิงหล・อูรดู・เบงกอล
※การคุยช่วงแรกจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายก่อน หลังจากนั้นจะส่งต่อให้ล่ามที่พูดภาษาดังกล่าวพูดกับท่าน
วิธีการจอง : กรุณาสอบถามไปยังเขตที่ท่านอาศัยอยู่

《 ที่มา・อ้างอิง 》
「FRESC多言語ワクチン接種サポート」(出入国在留管理庁)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/vaccine_covid19.html
出入国在留管理庁から送るはがき
https://www.moj.go.jp/isa/content/001357058.pdf

「入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000763148.pdf

「【特別転載】新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の外国人に対する取り扱いについて」(特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク)
https://migrants.jp/news/blog/20210803.html

「CINGA主催 外国人新型コロナワクチン相談センター」(CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2108/

「ワクチンをうけたい あなたのまちの外国人相談」(CINGA)
https://www.cinga.or.jp/2167/

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語
ベトナム語 日本