สถานะวีซ่า(zairyushikaku)ของผู้ฝึกงาน

airplane

※ข้อมูลนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2020

ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้/ผู้ที่ไม่สามารถฝึกงานต่อได้

●ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้

◆สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(tokuteikatsudou)(6เดือน ทำงานได้)หรือวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(6เดือน ทำงานไม่ได้)

-ผู้ทีไม่สามารถกลับประเทษได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานสามารถขอสถานะวีซ่าใหม่ได้

คนที่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(6เดือน ทำงานได้)จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกงานแบบเดิมหรือทำงานประเภทเดียวกันกับงานเดิม(เปลี่ยนบริษัทได้)
ผู้ถือวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(6เดือน ทำงานไม่ได้)สามารถหางานใหม่ได้
เมื่อได้งานแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น วีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(6เดือน ทำงานได้)
●ผู้ที่ไม่สามารถทำงานที่ที่เคยฝึกงานได้
●ผู้ที่ไม่สามารถกลับบ้านได้หลังจากที่ฝึกงาน(ginoujisshu)จบแล้ว

◆หากไม่สามารถหาที่ฝึกงานใหม่ได้ สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(มากสุด1ปี ทำงานได้)

-สามารถทำงานที่ต่างจากงานเดิมได้ (จำกัดอยู่ที่งาน14ประเภทเช่นงานดูแลคนพิการหรือคนชรา หรือเกษตรกรรม)

*มีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่่ทำงานต่อเนื่องเพื่อฝึกทักษะตนเองโดยใช้สถานะวีซ่าทักษะเฉพาะทาง
(tokutei ginou)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ข้างล่าง
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษากาตาล็อก ภาษาโปรตุเกส ภาษาเนปาล ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสเปน)

สำหรับผู้ที่จะฝึกงานต่อที่ีญี่ปุ่น

●ผู้ที่ไม่สามารถสอบข้อสอบการฝึกงานและไม่สามารถเลื่อนระดับการฝึกงานได้

◆สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซ่ากิจกรรมเฉพาะทาง(4 เดือน ทำงานได้)จนกระทั่งท่านสามารถสอบและเลื่อนระดับการฝึกงานได้

*เฉพาะกรณีที่ท่านจะทำงานที่เดิมและทำงานประเภทเดิมเท่านั้น

●สำหรับผู้ที่วีซาฝึกงาน2/3จะจบลง แต่ไม่สามารถเตรียมการเลื่อนเป็นสถานะวี่ซ่าทักษะเฉพาะทาง 1 ได้

◆สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น กิจกรรมเฉพาะทาง(4เดือน ทำงานได้)ระหว่างช่วงที่เตรียมเอกสาร

(ผู้ที่เตรียมเอกสารเสร็จแล้วสามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็น ทักษะเฉพาะทาง 1ได้)
*เฉพาะกรณีที่ท่านจะทำงานที่เดิมและทำงานประเภทเดิมเท่านั้น

●สำหรับผู้ที่วีซาฝึกงาน 2 จะหมดลงและอยากเลื่อนขั้นเป็นวีซาฝึกงาน 3

◆สามารถเปลี่ยนสถานะวีซ่าเป็นวีซาฝึกงาน3 ดังนี้

*เมื่อองค์กรควบคุมดูแล(องค์กรที่ดูแลการฝึกงาน)หรือบริษัทที่ฝึกงานประเมินผลว่า “ยูเรียว (ดีมาก)” เท่านั้น กรุณาสอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทและองค์กรที่เกี่ยวข้อ

ขอปรึกษาเกี่ยวกับสถานะวีซ่าได้เป็นภาษาต่างชาติได้ที่

จีอิคิโคคุไซคะเคียวไค
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
โยริโซยฮอทไลน์
https://www.since2011.net/yorisoi/
องค์กรผู้ฝึกงานชาวต่างประเทศ ปรึกษาด้วยภาษาแม่
https://www.otit.go.jp/

อ้างอิง

「ไกด์ไลน์สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้」
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ19ตุลาคม2020)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→สำหรับภาษาต่างชาติ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

ไกด์ไลน์การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่มี/เคยมีวีซ่าระยะยาวและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้จากผลกระทบของโควิด-19
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ19ตุลาคม2020)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

ไกด์ไลน์การขอวีซ่าสำหรับผู้ฝึกงานที่ได้ผลกระทบของโควิด-19
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ7 กันยายน 2020)
http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

ประกาศจาก กองตรวจคนเข้าเมืองถึงผู้ฝึกงาน
(กองตรวจคนเข้าเมือง อัพเดตเมื่อ7 กันยายน 2020)
http://www.moj.go.jp/content/001318821.pdf

「ไกด์ไลน์เรื่องช่วยเหลือคนต่างจ้างที่ถูกเลิกจ้างให้มีงานทำต่อ」(กองตรวจคนเข้าเมือง)
http://www.moj.go.jp/content/001328029.pdf
→สำหรับภาษาต่างชาติ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html

この記事を他の言語で見る
英語 中国語 ベトナム語
タガログ語 インドネシア語 ネパール語
タイ語 ビルマ語 クメール語
モンゴル語 日本