สถานะวีซ่า (VISA STATUS,ไซริวชิคะคุ) ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบให้ตกงานหรือไม่สามารถไปทำงานได้

エンジニア写真

① ผู้ที่มีวีซ่าทำงานอยู่ แต่เป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ สามารถอยู่ญี่ปุ่นต่อได้
(1) บริษัทเก่าได้เลิกจ้างไปแล้วแต่ก็ต้องการหางานทำใหม่
(2) ผู้ที่บริษัทบอกให้หยุดพักงานรออยู่ที่บ้าน แต่ประสงค์จะกลับไปทำงานที่เดิมอีก
(3) ผู้ที่บริษัทให้ลดเวลาการทำงานน้อยลง แต่ประสงค์จะทำงานอยู่ที่เดิม
(4) สำหรับผู้ที่ตรงกับ (1) ถึง (3)

กรณีที่ท่านจะเปลี่ยนสถานะวีซ่าที่มีอยู่ (ไปเป็นวีซ่าที่ทำงานชนิดอื่น) ท่านสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นวีซ่าที่อนุญาตให้ทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพ(ชิคะคุไกคะสึโด)ได้
ให้ท่านเตรียมเอกสารที่จะแสดงเป็นหลักฐานว่าท่านต้องตกอยู่ในสถานะข้อ (1)~(4) เพราะป็นความประสงค์ของบริษัท
การทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพสามารถทำได้ภายใน6เดือน
(ผู้ใดที่สถานภาพการพำนัก (วีซ่า) หมดอายุก่อนถึงวันครบกำหนดก็หมายความว่าหมดอายุในวันนั้น)

② ผู้ที่คุณสมบัติตรงกับข้อ ① ด้านบน เมื่อวีซ่าหมดอายุแล้ว สามารถขอวีซ่าชนิดที่เรียกว่า กิจกรรมเฉพาะพิเศษ (โทคุเทคะสึโด)ได้
ผู้ที่คุณสมบัติตรงกับ (1)~(4) ด้านบนให้เตรียมเอกสารที่จะแสดงเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านตกอยู่ในสถานะนั้นเพราะเป็นความประสงค์ของบริษัท
สามารถยื่นเรื่องขอ ทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพได้
การกิจกรรมทำนอกเหนือสถานภาพสามารถทำได้ภายใน6เดือน (ผู้ใดที่สถานะวีซ่า หมดอายุก่อนถึงวันครบกำหนดก็หมายความว่าหมดอายุในวันนั้น)
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถไปทำงานได้ สามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่าได้ (6เดือน)

(คำเตือน)
ผู้ที่สามารถใช้วีซ่าที่มีอยู่ทำการยื่นขอยืดระยะเวลาพำนัก (1ปี) ได้มีดังต่อไปนี้

ระยะเวลาที่ถูกพักงาน (ช่วงที่โดนสั่งให้อยุ่บ้าน) มีไม่ถึง1เดือน นับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ
จำนวนเวลาที่ทำงานมากกว่าจำนวนเวลาที่ถูกสั่งให้อยู่บัาน

③ ข้อควรระวัง
(1) ผู้ที่ได้รับวีซ่า การทำกิจกรรมเฉพาะพิเศษ เมื่อจะกลับมาทำงานปกติ ควรรีบยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า โดยเร็ว
(2) ผู้ที่จะสามารถยื่นขอสถานะทำกิจกรรมนอกเหนือสถานภาพได้นั้นจะต้องได้รับการ
ยอมรับหรืออนุญาตจากบริษัทก่อน ให้แจ้งต่อบริษัทว่าต้องการจะยื่นขอทำเรื่อง (ให้แจ้งเรื่องการได้รับ
อนุญาตจากบริษัทขณะยื่นขอเปลี่ยนวีซ่า)
(3) ผู้ที่มีสถานะวีซ่าเป็นผู้ฝึกงาน (กิโนจิชชูเซ) ไม่มีสิทธิปฏิบัติตาม (1) และ (2)

สำหรับการขั้นตอนและระเบียบการการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ด้วยภาษาต่างๆ ทางเว็บไซต์ข้างล่าง
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html (เว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมือง)

แหล่งที่มา・อ้างอิง:
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇,雇い止め,自宅待機等となった方
について(出入国在留管理庁 2020 年 6 月 1 日 )
http://www.moj.go.jp/content/001320730.pdf

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語