درباره ی “وضعیت اقامت” ( زایریوشیکاکو ) دانشجویان و دانش آموزان خارجی

photo

*در ذیل، اطالعات در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰ می باشد.

افرادی که ازاین ببعد نیز در مدرسه ادامه ی تحصیل میدهند

◆می توانند “وضعیت اقامت” (تحصیل در خارج از کشور ( ریوگاکو ) ) را تمدید کنند.

-حتی اگر مدرسه عوض هم شده باشد، می توانند آن را تمدید کنند.
-اگر مجوز برای انجام “فعالیت های خارج از وضعیت اقامت” (شیکاکو گای کاتسودو ) بگیرند، می توانند تا ۲۸ ساعت درهفته بطور نیمه وقت کار کنند
-افرادی که به کلاسهای زبان ژاپنی می روند، حتی پس از گذشت ۲ سال، می توانند آن را ادامه دهند.
(درآن زمان، لطفا “وضعیت اقامت” (تحصیل در خارج از کشور) خود را دوباره تمدید کنید. )

کسانیکه فارغ التصیل شده اند، اما نمی توانند به کشور خود بازگردند

◆می توانند “وضعیت اقامت” خود را به (” فعالیتهای تعیین شده ” ( توکوته ی کاتسودو ) (برای مدت ۶ ماه) ) تغییر دهند.

-کسانیکه می خواهند کار کنند، می توانند تا ۲۸ ساعت در هفته ، بصورت نیمه وقت کار انجام دهند.
(برای “فعالیت های خارج از وضعیت اقامت”، نیازی به مجوز نیست.)
-کسانیکه نتوانسته اند به کشورشان بازگردندو”وضعیت اقامت” خود را از(تحصیل در خارج از کشور) به(اقامت کوتاه مدت)
(تانکی تای زای) یا (“فعالیتهای تعیین شده” (برای مدت ۶ ماه / نمی توانندکار کنند) ) تغییرداده اند نیز، می توانند آن را
دوباره تغییردهند.
-خانواده های دانش آموزان و دانشجویان خارجی فعلی و سابق هم می توانند “وضعیت اقامت” خود را تغییر دهند.

◆کسانیکه “وضعیت اقامت” آنان بصورت (تحصیل در خارج از کشور) باقی مانده و مجوز “فعالیت های خارج از وضعیت اقامت” را
دریافت کرده اند، پس از فارغ التحصیلی نیز می توانند تا ۲۸ ساعت درهفته، بصورت نیمه وقت کار کنند.

کسانیکه پس از فارغ التصیلی، قراراست در ژاپن کار کنند

◆درصورت تطابق شرایط ، می توانند “وضعیت اقامت “خود را به (مهندسی ( گیجوتسو ) /متخصص علوم انسانی ( جینبون چیشیکی ) /
خدمات بین الملل( ککوسای گیومو ) ) وغیره تغییر دهند.

کسانیکه پس از فارغ التحصیلی نیزمی خواهند شغلی در ژاپن پیدا کنند

( * فقط کسانی که از دانشگاه یا دانشکده ی فنی فارغ التصیل شده یا دوره ی تخصصی آموزشگاه تخصصی را دیده اند. )

◆می توانند “وضعیت اقامت” خود را به “فعالیتهای تعیین شده” تغییردهند و بمدت یکسال پس از فارغ التحصیلی بدنبال شغل بگردند

-در صورت تمدید این” وضعیت اقامت” ،حتی اگر بیش از یکسال بدرازا بکشد، باز هم می توانند بدنبال شغل بگردند.
-اگرمجوز”فعالیت های خارج از وضعیت اقامت” را گرفته باشند، می توانند تا ۲۸ ساعت در هفته ، بصورت نیمه وقت
کارکنند.

محلی که می توانید درباره ی “وضعیت اقامت” خود به زبانهای گوناگون مشورت کنید.

انجمن بین المللی منطقه ای
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
خط تلفن برای کمک به شما ) یوری سوی هاتالین (
https://www.since2011.net/yorisoi/

مراجع /منابع

” رسیدگی به خارجیانی که برای بازگشت به کشورخود یاغیره دچارمشکل شده اند”(اداره ی مهاجرت ژاپن، بروزشده درتاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۰ )
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
←برای نسخه ی چندزبانه اینجا را کلیک کنید
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“رسیدگی به انواع درخواست های اقامت از ساکنان میان مدت تا بلند مدت و همچنین ساکنان میان مدت تا بلند مدت سابق که بدلیل اثرات بیماری
کووید -۱۹برای بازگشت به کشور خود دچار مشکالت شده اند”
(اداره ی مهاجرت ژاپن، بروز شده در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“درباره ی رسیدگی به دانشجویان خارجی که ازگسترش بیماری کووید-۱۹وغیرآن تاثیر گرفته اند.”
(اداره ی مهاجرت ژاپن، بروز شده در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰)
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf