واکسیناسیون افرادی ازقبیل کسانی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند:

  افرادی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطور موقت از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و یا برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند نیز می توانند با واکسن کووید- ۱۹ واکسینه شوند. واکسیناسیون، رایگان است.…

مراحل واکسیناسیون کووید-۱۹

واکسن کووید-۱۹ را می توان بطور رایگان تزریق کرد. خارجیانی که برگه ی سکونت ندارند، مانند کسانی که بطور موقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و غیره، نیز می توانند واکسن بزنند. ❶ ” برگه ی واکسیناسیون (…

درصورتی که احتمال دادید به بیماری کووید- ۱۹مبتلا شده اید ، چکارخواهید کرد ؟

برای حفاظت خود و دیگران، لازم است آنچه را که صحیح است انجام دهید. ۱ -وقتی که مثل زمان سرماخوردگی تب یا سرفه دارید •تا آنجایی که می توانید از منزل خارج نشوید.از مدرسه یا محل کار خود مرخصی بگیرید.…