واکسیناسیون افرادی ازقبیل کسانی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند:

  افرادی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطور موقت از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و یا برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند نیز می توانند با واکسن کووید- ۱۹ واکسینه شوند. واکسیناسیون، رایگان است.…

شیوه ی جدید زندگی

در ذیل ،” شیوه ی جدید زندگی ” را که دولت اعلام نموده ، بطور خلاصه بیان کرده ایم. این مقاله، آنچه را که باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ” کووید- ۱۹ ” مورد توجه قراردهید ، توضیح می…

مراحل واکسیناسیون کووید-۱۹

واکسن کووید-۱۹ را می توان بطور رایگان تزریق کرد. خارجیانی که برگه ی سکونت ندارند، مانند کسانی که بطور موقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و غیره، نیز می توانند واکسن بزنند. ❶ ” برگه ی واکسیناسیون (…