درصورتی که احتمال دادید به بیماری کووید- ۱۹مبتلا شده اید ، چکارخواهید کرد ؟

コロナ対策をする医療従事者

برای حفاظت خود و دیگران، لازم است آنچه را که صحیح است انجام دهید.

۱ -وقتی که مثل زمان سرماخوردگی تب یا سرفه دارید
•تا آنجایی که می توانید از منزل خارج نشوید.از مدرسه یا محل کار خود مرخصی بگیرید.
•هر روز دمای بدن خود را بسنجید و یادداشت کنید.
• افرادی که باشما در یک خانه زندگی می کنند نیز، دمای بدن خودرا اندازه گرفته ومواظب خود باشند. تا آنجایی که می تواننداز
منزل خارج نشوند.

۲-هنگامیکه می خواهید بدانید که آیا به ویروس کووید-۱۹ مبتال شده اید یا خیر،
تلفنی با ما مشورت کنید.
پزشکان ویا متخصصان درمورد نیاز شما به آزمایش و نیز محل انجام آن، تصمیم می گیرند.

افراد با شرایط ذیل، لطفا بالفاصله با ما تماس بگیرند:

)۱)افراد با تب باال که نفس کشیدن برایشان سخت است و خیلی احساس خستگی می کنند.
)۲ )هنگامی که هریک از افراد ذیل فکرمی کنند که ممکن است به سرماخوردگی یا ویروس کووید-۱۹ مبتال شده باشند.
•افراد سالخورده.
• افرادی که بدلیل بیماری طوالنی مدت دیگری، به بیمارستان می روند.
مثال: افراد مبتال به بیماری دیابت، نارسایی قلبی یا بیماری تنفسی.
افرادی که دیالیز می شوند.
افرادی که از داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی و یا ضد سرطان استفاده می کنند.
• کسانیکه باردار هستند.
• کسانیکه بچه ی کوچک دارند.
)۳ )کسانیکه شرایط )۱)و)۲)را ندارند اما هنوز تب ویا سرفه ی آنان ادامه دارد.
برای پایین آوردن تب ویا تسکین درد، همچنان دارو می خورند.

محل مشاوره ی تلفنی
• زندگی که ای منطقه در مشاوره مرکز می
https://www.c19.mhlw.go.jp/area-jp.html
* نام و زبانی که می توان با آن صحبت کرد، بسته به منطقه، متفاوت است.
• بیمارستانها و درمانگاه هایی که همیشه مراجعه می کنید.
•پیشخوان های مشاوره ای که می توانند به زبانی که شما متوجه شوید ، صحبت کنند.
لیست پیشخوان های مشاوره به ژاپنی :
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
لیست پیشخوان های مشاوره به انگلیسی :
http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html

۳ -هنگام رفتن به بیمارستان یا جایی که چکاپ یا معاینه را انجام می دهند
ابتدا تلفنی مشورت کنید و فقط به بیمارستان یا مراکز بهداشتی که قرار شده به آنجا بروید، مراجعه بفرمایید.
• حتما ماسک بزنید.
•تا آنجاییکه می توانید سوار قطار یا اتوبوس نشوید.
•بمحض رسیدن به بیمارستان یا مرکز بهداشتی، بالفاصله داخل ساختمان نشوید.
)از بیرون با تلفن تماس بگیرید ویا از پشت آیفون از آنها بخواهید به شما بگویند که چکار کنید.(
•”آداب سرفه کردن ” را مراعات کنید.
)هنگام سرفه یا عطسه کردن، با ماسک ، دستمال پارچه ای ، دستمال کاغذی یا آستین لباستان، بینی و دهانتان را بپوشانید.(
•دستها وانگشتانتان را خوب بشویید و ضدعفونی کنید.

۴ -وقتی که در منزل هستید
تا آنجاییکه می توانید از اتاق خودتان بیرون نیایید.
موارد ذیل را با افرادی که در یک خانه با شما زندگی می کنند، رعایت کنید.
•اتاقهایتان را از هم جدا کنید.
coronaوقتی که در یک اتاق با هم هستید، از یکدیگر فاصله بگیرید.
)مثال: از یکدیگر۲متر فاصله بگیرید.
برای این کار، پارتیشن یا پرده نصب کنید.
اگر فقط یک اتاق برای خواب دارید، سر و پاها را در جهت مخالف با فرد کناری خود، قرار دهید.(
• تا آنجایی که امکان دارد، تعداد افرادی که ازشما مراقبت می کنندرا به یک نفر کاهش دهید.
از زن باردار یا کسی که بیمار است، نخواهید تا از شما مراقبت کند.
• همگی از ماسک استفاده کرده و “آداب سرفه کردن” را نیز رعایت کنید.
•دستها وانگشتانتان را خوب بشویید و ضدعفونی کنید.
•هوا را تهویه کنید. )هر ساعت، بیش از ۲ بار، هوای اتاق را تعویض کنید.(
• مکان هایی که همه از آن استفاده می کنند یا لمس می کنند را ضدعفونی کنید. )مثال: توالت ، حمام ، دستگیره ی در(
•همگی از یک حوله یا ظرف مشترک استفاده نکنید.
)هنگام شستشوی ظروف، اگر ظروف همه را با هم بشویید، اشکالی ندارد.(
• لباس ها، حوله ها و ملحفه های کثیف را بشویید. کسی که آنها را می شوید از دستکش و ماسک استفاده کند.
• بدون اینکه به زباله ها دست بزنید، کیسه ی آن را محکم ببندید و دور بیندازید.

مراجع / منابع  (تاریخ۱۲نوامبر۲۰۲۰ )
「COVID-19について色々な国の言葉で説明します」(厚生労働省)
https://www.covid19-info.jp/

「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(厚生労働省・日本語)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合家庭内でご注意いただきたいこと
~8つのポイント~」(厚生労働省・日本語PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

「新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方
~家庭ごみを出すときに心がける5つのこと~」(環境省)
・日本語PDF
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet6.pdf
・英語PDF
https://www.env.go.jp/saigai/novel_coronavirus_2020/covid-19_waste_disposal_en.pdf

「『新型コロナウイルス感染症について』多言語テンプレート」
(一般財団法人 自治体国際化協会)
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/tools/114526.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 クメール語 スペイン語
タイ語 タガログ語 中国語
日本語 ネパール語 ビルマ語
フランス語 ベトナム語 ペルシア語
ポルトガル語 マレー語 モンゴル語
ロシア語