مراحل واکسیناسیون کووید-۱۹

واکسن کووید-۱۹ را می توان بطور رایگان تزریق کرد. خارجیانی که برگه ی سکونت ندارند، مانند کسانی که بطور موقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و غیره، نیز می توانند واکسن بزنند. ❶ ” برگه ی واکسیناسیون (…