درباره ی “وضعیت اقامت” ( زایریوشیکاکو ) دانشجویان و دانش آموزان خارجی

*در ذیل، اطالعات در تاریخ ۱۹ اکتبر۲۰۲۰ می باشد. افرادی که ازاین ببعد نیز در مدرسه ادامه ی تحصیل میدهند ◆می توانند “وضعیت اقامت” (تحصیل در خارج از کشور ( ریوگاکو ) ) را تمدید کنند. -حتی اگر مدرسه عوض…