واکسیناسیون افرادی ازقبیل کسانی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطورموقت ازبازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند:

  افرادی که برای مدت کوتاهی اقامت دارند یا بطور موقت از بازداشتگاه اداره ی مهاجرت آزاد شده اند و یا برای گرفتن مجوزآزادی موقت درخواست داده اند نیز می توانند با واکسن کووید- ۱۹ واکسینه شوند. واکسیناسیون، رایگان است.…