Về tư cách cư trú (zairyuushikaku) của du học sinh

photo

*Đây là thông tin tại thời điểm ngày 19 tháng 10 năm 2020.

Người từ nay trở đi vẫn tiếp tục học ở trường

◆ Có thể gia hạn tư cách cư trú “Du học (ryugaku)”

-Cho dù thay đổi trường học đi chăng nữa vẫn có thể gia hạn
-Nếu được cấp giấy phép “Hoạt động ngoài tư cách
(shikakugaikatsudo) ”, thì có thể làm thêm tối đa là 28 tiếng 1 tuần.
-Người đang đi học trường tiếng Nhật thì có thể đi học quá 2 năm cũng không sao.
(Khi đó, xin hãy gia hạn lại tư cách cư trú “ Du học”)

Người đã tốt nghiệp, nhưng không thể về nước

◆ Có thể thay đổi tư cách cư trú thành “Hoạt động đặc định (tokuteikatsudo) (6 tháng)”

-Người muốn làm việc thì có thể làm thêm tối đa là 28 tiếng 1 tuần
(Không cần phải có giấy phép “Hoạt động ngoài tư cách”)
-Người không thể về nước và đã đã thay đổi tư cách cư trú từ “Du học” thành “Lưu trú ngắn hạn (tanki taizai)” hoặc “Hoạt động đặc định (6 tháng, không thể làm việc)” thì cũng có thể thay đổi
-Gia đình của du học sinh hoặc cựu du học sinh cũng có thể thay đổi

◆ Người vẫn còn tư cách cư trú “Du học” và đã được cấp giấy phép “Hoạt động ngoài tư cách” thì sau khi tốt nghiệp vẫn có thể làm thêm tối đa là 28 tiếng 1 tuần

Người đã tốt nghiệp và sau đó việc đi làm ở Nhật đã được quyết định

◆ Nếu đủ điều kiện thì có thể đổi sang tư cách cư trú “Kỹ thuật -trí thức nhân văn -nghiệp vụ quốc tế (gijutsu, jinbun chishiki, kokusai gyomu)”

Người đã tốt nghiệp và sau đó muốn tìm việc làm ở Nhật

(*Chỉ những người đã tốt nghiệp trường đại học, trường cao đẳng chuyên môn, khóa học chuyên môn của trường chuyên tu)

◆ Đổi sang tư cách cư trú “Hoạt động đặc định” và có thể làm những hoạt động tìm việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.

-Nếu gia hạn thời gian cư trú, thì cho dù quá 1 năm vẫn có thể làm những hoạt động tìm việc làm ở Nhật.
-Nếu được cấp giấy phép “Hoạt động ngoài tư cách”, thì có thể làm thêm tối đa là 28 tiếng 1 tuần.

Những nơi có thể tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau về tư cách cư trú

Hiệp hội quốc tế hoá khu vực
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Đường dây nóng Yorisoi
https://www.since2011.net/yorisoi/

Nguồn tham khảo, trích dẫn

“Chính sách đối với người nước ngoài gặp khó khăn trong việc về nước”
(Phần thay đổi từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→Trang đăng tải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau:
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“Về chính sách đối với việc đăng ký xin cư trú của người cư trú trung dài hạn hoặc người đã từng có tư cách cư trú trung dài hạn và gặp khó khăn trong việc về nước do ảnh hưởng của dịch virus Corona chủng loại mới”
(Phần thay đổi từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“Về chính sách đối với du học sinh bị ảnh hưởng bởi sự lây nhiễm trên diện rộng của dịch virus Corona chủng loại mới”
(Phần thay đổi từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Cục quản lý cư trú xuất nhập cảnh)
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf