Có Chế độ hỗ trợ người tìm việc!

“Chế độ hỗ trợ người tìm việc” (Kyushokusha Shien Seido) là chế độ của nhà nước nhằm giúp những người không được nhận Bảo hiểm thất nghiệp (Koyo Hoken) có thể nhanh chóng tìm được việc mới.

vn

* Để biết rõ thêm, xin hãy đến hỏi Hello Work nơi các bạn sinh sống.

●Điều kiện để nhận hỗ trợ
Thỏa mãn toàn bộ các mục (1) ~ (4) dưới đây
(1) Những người đã đăng ký tìm việc tại Hello Work
(2) Những người không tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, không được nhận Trợ cấp thất nghiệp (Shitsugyo Kyufu)
(3) Những người có mong muốn và năng lực làm việc
(4) Những người do Hello Work xác nhận là cần được hỗ trợ
(Ví dụ)
Những người không thể nhận Trợ cấp thất nghiệp
Những người đã nhận Trợ cấp thất nghiệp, nhưng chưa tìm được (chưa có quyết định tuyển dụng) việc mới
Những người tự kinh doanh nhưng giờ phải đóng cửa, bỏ nghề
Những người đã tốt nghiệp mà chưa tìm được việc

 

●Những vấn đề liên quan đến “Huấn luyện nghề nghiệp”

“Khóa cơ bản” → Có thể học những kỹ năng cơ bản trong thời gian ngắn để có thể làm được việc
“Khóa thực tiễn” → Có thể học những kỹ năng cần thiết cho loại hình công việc mà bạn muốn làm
⮚ Thời gian huấn luyện: Mỗi khóa: 2 tháng ~ 6 tháng
⮚ Thông tin cụ thể xin hãy xem ở trang Dịch vụ internet Hello work

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

●Những vấn đề liên quan đến “Tiền hỗ trợ tham gia Huấn luyện nghề nghiệp”

<Nội dung>
100,000 yên một tháng
Tiền hỗ trợ để bạn có thể đến tham gia “Huấn luyện nghề nghiệp”
Tiền hỗ trợ ăn ở (*)
(*) Những trường hợp Hello work xác nhận là cần phải thay đổi chỗ ở để có thể tham gia khóa huấn luyện

<Điều kiện được nhận>
(1) Thu nhập của bản thân dưới 80,000 yên một tháng
(2) Thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình dưới 250,000 yên một tháng
(3) Tài sản tài chính của tất cả các thành viên trong gia đình (tiền tiết kiệm…) dưới 3,000,000 yên
(4) Ngoài nơi ở hiện tại thì không sử hữu đất đai, nhà cửa nào khác
(5) Tham gia tất cả các buổi của khóa huấn luyện
(6) Trong gia đình không có ai đang được nhận tiền hỗ trợ giống nhau
(7) Trong vòng 3 năm trở lại đây, không nhận tiền hỗ trợ (kể cả loại tiền hỗ trợ khác) một cách bất chính (nói dối, nhầm lẫn)

* Trong thời gian đang tham gia và cả sau khi kết thúc khóa huấn luyện cũng phải đến Hello work để trao đổi về nghề nghiệp (= Trao đổi nghề nghiệp).

Trường hợp nếu chỉ có “Tiền hỗ trợ tham gia Huấn luyện nghề nghiệp” vẫn không thể duy trì cuộc sống được thì có thể vay tiền (trong tương lai phải trả lại).
Cụ thể xin hãy hỏi Hello work.

 

● Thủ tục
Thủ tục để được tham gia huấn luyện
1. Đăng ký tìm việc tại Hello work nơi sinh sống
Hãy nói rằng “Tôi muốn sử dụng “Chế độ hỗ trợ người tìm việc”
   ↓
2. Chọn khóa huẫn luyện ở Hello work
   ↓
3. Đăng ký tham gia huấn luyện tại Hello work
   ↓
4. Nộp đơn đăng ký cho nơi tổ chức huấn luyện
   ↓
5. Tham gia kỳ thi của nơi tổ chức huấn luyện (phỏng vấn hoặc thi viết)
Liên quan đến thi phỏng vấn hay thi viết, xin hãy hỏi Hello work để chuẩn bị
   ↓
6. Nếu có thông báo “Đỗ”, hãy đến Hello work để nhận”Tờ kế hoạch hỗ trợ tìm việc”
   ↓
7. Tham gia huẫn luyện
Đến Hello work để trao đổi nghề nghiệp vào những ngày được chỉ định

 

Thủ tục nhận “Tiền hỗ trợ tham gia Huấn luyện nghề nghiệp”
1. Nói rằng “Tôi muốn nhận tiền hỗ trợ”
   ↓
2. Nhận giấy tờ, mẫu giấy cần thiết cho việc thẩm tra trước khi cấp tiền hỗ trợ (♦)
   ↓
3. Điền vào giấy tờ dành cho việc thẩm tra trước khi cấp tiền hỗ trợ và đem nộp (♠)
   ↓
4. Nhận kết quả thẩm tra trước khi cấp tiền hỗ trợ
Nhận giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký
   ↓
5. Khi đến trao đổi nghề nghiệp tại Hello work hãy đăng ký nhận tiền hỗ trợ

* Những trường hợp sau đây sẽ không được nhận “Tiền hỗ trợ tham gia Huấn luyện nghề nghiệp.”
Xin hãy lưu ý.

・ Không đến Hello work vào ngày được chỉ định
・ Không đến tham gia huấn luyện/ đi trễ/ về sớm (dù chỉ 1 lần)
(Nếu có lý do thì cần phải có giấy xác nhận. Xin hãy trao đổi để biết thêm.)

 

(♠)Giấy tờ, mẫu giấy cần thiết cho việc thẩm tra trước khi cấp “Tiền hỗ trợ tham gia Huấn luyện nghề nghiệp”

・Giấy tờ có ghi mã số cá nhân (Ví dụ như: Thẻ My Number)
・Thẻ lưu trú (Zairyu Card)
・Mẫu giấy nhận ở Hello work (♦)
Những giấy tờ được chỉ định khác (Cụ thể xin hãy hỏi Hello work)

 

● Địa chỉ liên hệ

Hello work nơi sinh sống
Những địa điểm Hello Work có thông dịch (Tính ở thời điểm tháng 5 năm 2020)
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf

 

<Tham khảo – Nguồn>

「求職者支援制度のご案内」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本
ネパール語 ビルマ語 フランス語
ベトナム語 ペルシア語 ポルトガル語
マレー語 モンゴル語 ロシア語