Khu phốsẽtrả3 tháng tiền thuê nhà giúp bạn

Những người bịmất việc làm, giảm việc làm do dịch coronavirus (còn gọi là COVID-19) và gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà có thểnhận “Tiền trợcấp đảm bảo chỗở.”(住居確保給付金) “Tiền trợcấp đảm bảo chỗở”do khu phốnơi…