Khu phốsẽtrả3 tháng tiền thuê nhà giúp bạn

illust6
Hisako Hemmi

Những người bịmất việc làm, giảm việc làm do dịch coronavirus (còn gọi là COVID-19) và gặp khó khăn trong việc thanh toán tiền thuê nhà có thểnhận “Tiền trợcấp đảm bảo chỗở.”(住居確保給付金)
“Tiền trợcấp đảm bảo chỗở”do khu phốnơi bạn đang sinh sống cấp sẽthay bạn chi trả3 tháng tiền thuê nhà.

Người nước ngoài cũng có thểnhận trợcấp này.

Trước đây chỉ“người đang tìm việc làm mới”được sửdụng trợcấp này.
Từngày 30 tháng 4, những ai không phải là “người đang tìm việc làm mới”cũng có thểnhận trợcấp này.

Dù là người đang có việc nhưng thu nhập bịgiảm, hay người bịmất việc làm dù không đang tìm việc vẫncó thểnhận “Trợcấp đảm bảo chỗở.”(住居確保給付金)
Hãy liên hệvới “Cơ quan hỗtrợtư vấn độc lập”(自立相談支援機関) ởkhu phốnơi bạn đang sinh sống. Nếu không biết địa chỉhãy hỏi cơ quan hành chính.

Nguồn:「家賃を、3カ月、町が払います」
(やさしい日本語ニュース/withhnews・朝日新聞 2020年4月29日)
URL: https://www.facebook.com/yasashiinews/posts/223271099115045?__tn__=-R

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語