Dự án hỗ trợ cuộc sống tạm thời (Ichiji seikatsu shien jigyo) (Bao gồm hỗ trợ cư trú)

~Cung cấp nơi ăn chốn ở cho những người không có chỗ ở~

Những người không có nơi cư trú hoặc ở một nơi không ổn định, chẳng hạn như ở tại một quán cà phê internet, sẽ được cung cấp chỗ ở và thực phẩm/ thức ăn trong một thời gian nhất định.
Sau đó, bạn cũng sẽ nhận được hỗ trợ trong cuộc sống như hỗ trợ đảm bảo chỗ ở và hỗ trợ làm việc.

Người nước ngoài cũng thuộc đối tượng nếu họ có tư cách cư trú.

Những người không có nơi nào để ở, đang gặp khó khăn trong cuộc sống, có thu nhập và tài sản dưới một mức nhất định
→ Nhà ở, quần áo và thực phẩm sẽ được cung cấp trong một khoảng thời gian được giới hạn nhất định (về nguyên tắc là 3 tháng).
Bạn cũng sẽ được kết nối với các đơn vị hỗ trợ tìm việc.

Một số chính quyền địa phương không thực hiện “Dự án hỗ trợ cuộc sống tạm thời (Ichiji seikatsu shien jigyo)” này. Trong trường hợp đó thì bạn không thể sử dụng dự án.
Để hoàn tất thủ tục, trước tiên hãy gọi “Tổ chức hỗ trợ tư vấn độc lập (Jiritsu sodan shien kikan)” (Đơn vị sẽ chi trả 3 tháng tiền nhà) của nơi bạn sinh sống.

Bạn có thể kiểm tra trang này (https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf) (chỉ tiếng Nhật).
Nếu bạn không hiểu, hãy hỏi Cơ quan hành chính (Đơn vị sẽ chi trả 3 tháng tiền nhà) nơi bạn sống.

Sau đó, nói “Tôi muốn sử dụng Dự án hỗ trợ cuộc sống tạm thời (Ichiji seikatsu shien jigyo)” trên điện thoại.

Nguồn / Tài liệu tham khảo:
・「一時生活支援事業(居住支援含む)」(一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク)
https://minna-tunagaru.jp/know/kyojyu/
・「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生活に困窮する外国人への支援策について(要請および厚労省からの回答)」(移住者と連帯する全国ネットワーク)
https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語