YÊU CẦU GỬI TỚI TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN Tin tức từ thành phố Kobe


Cùng với việc nâng cao sự nhận biết về tình hình hiện tại của các cơ sở y tế, chúng tôi khẩn
thiết yêu cầu người dân thực hiện những điều sau:
1. Trong ngày thường, thực hiện triệt để việc hạn chế ra
ngoài, đặc biệt là cắt giảm thời gian đi làm từ mức 50% tới
mức “tối thiểu phải đạt 70%, hướng tới đạt 80%”
2. Trong ngày nghỉ, thực hiện triệt để việc giảm trên 80%
thời gian ra ngoài.

(ベトナム語)Yêu cầu người dân hạn chế ra ngoài