Ang Bansa ay babayaran ang upa para sa 3 buwan

Ang mga nawalan ng trabaho dahil sacoronavirus (COVID-19) o mga taong nahihirapang magbayad dahil sa pagliit ng sahod ay maaaring makatanggap ng “Housing Security Benefit”magmula sa gobyerno. Ang “Housing Security Benefit”ay babayaran ang iyong upa para sa tatlong buwan. Maaaring…