Panulukan ng konsultasyon kung sakaling magkaroon ka ng problema(Pangkalahatang Pamumuhay, Trabaho, Pera, Katayuan ng Paninirahan “zairyu shikaku”)

Ang mga ukol sa problema sa pamumuhay sa Japan, mga hindi alam ay maaaring ikonsulta.
Gaya nang walang pera kaya namomoroblema sa pamumuhay, may problema sa pag-iisip, buwis o kaya ay pensyon, hindi alam ang tungkol sa pagbabayad ng bayarin sa seguro, at iba pa.

Dito ay ipapakilala namin ang mga panulukan na tumutugon sa wikang Tagalog.
Ang gabay ng panulukan para sa ibang wika ay dito → https://tcc117.jp/facil/consult.html

●Yorisoi Hotline(Social Inclusion Support Center) (Telepono / Chat)

Telepono: 0120-279-338 (Libre)
※ Kung mula sa Prepektura ng Iwate, Prepektura ng Miyagi,
Prepektura ng Fukushima tatawag : 0120-279-226
Kapag pumailanglang na ang patnubay, pakipindot ng 2.
Chat: Maaaring magpadala ng mensahe sa Messenger ng Facebook.
https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

Nakasulat sa nasa ibabang website ang detalye ukol sa tumutugon na araw / oras at iba pa.
https://www.since2011.net/yorisoi/ph/

●Helpdesk ng Foreign Residents Support Center (FRESC)(Telepono)

Ang pagkakaroon ng problema dahil sa epekto ng Covid-19 ay maaaring ikonsulta.
Telepono: 0120-76-2029(Libre)
Lunes ~ Biyernes 9 a.m. ~ 5 p.m. (Walang pasok ng Sabado / Linggo / Pista Opisyal)

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006215.pdf

●Sentro ng Konsultasyon sa Suporta para sa mga Dayuhang Residente
(Immigration Services Agency of Japan) (Telepono)

Telepono: 03-3202-5535 / 03-5155-4039 (May bayad ang pagtawag)
Biyernes 9 a.m. ~ 4 p.m.

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
https://www.isa.go.jp/fi/consultation/center/index.html

●Mga internasyunal na asosasyon na malapit sa inyong lugar

Mahahanap ito mula sa website na nasa ibaba.
(Council of Local Authorities for International Relations/Ang listahan ay nasa wikang Hapon / wikang Ingles)
Listahan sa wikang Hapon:
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Listahan sa wikang Ingles:
http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/consultation-centers.html
※Ang maaaring itugon na wika ay depende sa panulukan.

●Panulukan ng konsultasyon ng malapit na NGO at iba pa

Mahahanap ito mula sa website na nasa ibaba.
(Solidarity Network with Migrants Japan / Ang listahan ay nasa wikang Hapon / nakasulat din sa wikang Ingles)
https://migrants.jp/network.html
※Ang maaaring itugon na wika ay depende sa panulukan.

Kung nais mong komunsulta nang mas detalyado, may mga panulukan na gaya ng nasa ibaba na nakahiwalay ang nilalaman ng konsulta.

【Sa oras na nawalan ng trabaho at naging unemployed, sa oras na nagkaproblema sa pinagtatrabahuhan】
Sentro ng Suporta para sa mga Dayuhang Manggagawa(Korporasyon ng NPO POSSE)(mail / form / telepono)

Mail: supportcenter@npoposse.jp
Form: Maaaring komunsulta mula sa form na nasa website sa ibaba.
https://foreignworkersupport.wixsite.com/mysite/tagalog
Telepono: 03-6699-9359 (May bayad ang pagtawag) ※wikang Hapon / wikang Ingles
Karaniwang araw mula 5 p.m. ~ 9 p.m. / Sabado, Linggo at Pista Opisyal mula 1 p.m. ~ 5 p.m.
(Sarado ng Miyerkules)

・Sa oras na kung ang gusto mong ikonsulta ay tungkol sa mga kondisyon ng pagtatrabaho.
●Konsultasyon sa telepono para sa mga dayuhang manggagawa
(Ministry of Health, Labour and Welfare) (Telepono)

Telepono: 0570-001-705 (May bayad ang pagtawag)
Lunes ~ Biyernes 10 a.m. ~ 3 p.m. (Maliban sa tanghali ~1p.m.)
(Sarado ng katapusan ng taon at bagong taon)

●Hotline sa telepono para sa pagkonsulta tungkol sa mga kondisyon sa paggawa
(Ministry of Health, Labour and Welfare) (Telepono)

Telepono: 0120-531-405(Libre)
Martes / Miyerkules (Karaniwang araw) 5 p.m. ~10 p.m.
Martes / Miyerkules (Pista opisyal), Sabado 9 a.m. ~ 9 p.m.
(Sarado ng katapusan ng taon at bagong taon)

●Panulukan ng konsultasyon para sa mga dayuhang manggagawa sa Japan sa lugar kung saan ka nakatira

Mahahanap mula sa page na nasa ibaba.
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/pdf/foreigner_tag.pdf

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website ang tungkol sa pagkonsulta ng mga kondisyon sa pagtatrabaho at iba pa.
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner_tag.html

・Sa oras na kung ang gusto mong ikonsulta ay tungkol sa batas o kaya ay mga karapatang pantao.
●Pagbibigay ng Impormasyon sa Iba’t-ibang Wika ng Houterasu
(Japan Legal Support Center) (Telepono)

Telepono: 0570-078377 (May bayad ang pagtawag)
Lunes ~ Biyernes 9 a.m. ~ 5 p.m.

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html#cms142D1

●Foreign-language Human Rights Hotline(Ministry of Justice) (Telepono)

Telepono: 0570-090911(May bayad ang pagtawag)
Lunes ~ Biyernes 9 a.m. ~ 5 p.m. (Sarado ng katapusan ng taon at bagong taon)

●Internet Human Rights Consultation(Ministry of Justice)

Maaari ang kumunsulta mula sa nasa ibabang URL.
Pahina ng konsultasyon sa Tagalog:
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_ph.html

●Kawanihan ng Katarungan sa lugar kung saan ka nakatira

Mahahanap ito mula sa website na nasa ibaba. (Ang listahan ay nasa wikang Hapon lamang)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

Ang ukol sa konsultasyon sa Ministry of Justice / Kawanihan ng Katarungan, ay mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
http://www.moj.go.jp/content/001282102.pdf

・Sa oras na sa pagiging Technical Intern ay nagkaproblema.
●Organization for Technical Intern Training (OTIT) Serbisyo ng pagpapayo sa sariling wika(web / telepono / sulat)

Konsultasyon sa web: Maaaring magamit ng 24 oras (Tutugon sa oras ng konsultasyon sa telepono)

Telepono: 0120-250-197 (Libre)
Martes / Huwebes 11 a.m. ~ 7 p.m.
Sabado 9 a.m. ~ 5 p.m. (Sarado ng katapusan ng taon at bagong taon)

Sulat: Isulat ang gustong ikonsulta, kung saan ka maaaring kontakin, ang gusto mong paraan ng pakikipag-ugnayan, at ipadala sa address na nasa ibaba.

Support Division, Technical Intern Training Department
Organization for Technical Intern Training
3F LOOP-X Building 3-9-15, Kaigan, Minato-ku, Tokyo
108-0022

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
https://www.support.otit.go.jp/soudan/phi/

・Sa oras na gustong maghanap ng trabaho
●Hello Work (Tanggapan para sa Seguridad sa Trabaho ng Publiko)

Maaaring tumawag sa Hello Work sa telepono sa ibang wika maliban sa wikang Hapon.
Telepono: 0800-919-2907(May bayad ang pagtawag)
Lunes ~ Biyernes 8:30 a.m. ~ 6 p.m. / Sabado 10 a.m. ~ 5 p.m.
(Sarado ng Linggo / Pista Opisyal / at katapusan ng taon at bagong taon)

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
Nakasulat din ang lugar ng Hello Work kung saan maaaring makipag-usap sa ibang wika maliban sa wikang Hapon. (Ang listahan ng Hello Work ay nasa wikang Hapon.)
https://www.mhlw.go.jp/content/000673011.pdf

【Sa oras na ang gusto mong ikonsulta ay tungkol sa sakit at iba pang ukol sa medikal】
●Sentro ng Konsultasyon ng AMDA Medical Information Center(Telepono)

Telepono: 03-6233-9266(May bayad ang pagtawag)
Lunes 10 a.m. ~ 4 p.m. (Sarado ng Pista Opisyal / katapusan ng taon at bagong taon)

Mayroon ding paliwanag sa nasa ibabang website.
https://www.amdamedicalcenter.com/welcome/pilipino

【Sa oras na may problema tungkol sa DV】
●Domestic Violence Hotline Plus(Cabinet Office / Social Inclusion support Center)

Chat: Mula sa CHAT ng website na nasa ibaba
https://soudanplus.jp/tl/index.html
Telepono: 0120-279-889(Libre) ※Sa wikang Hapon lamang
Mail: Mula sa mail ng website ※Sa wikang Hapon lamang

この記事を他の言語で見る
インドネシア語 英語 韓国語
スペイン語 タイ語 タガログ語
中国語 ネパール語 ビルマ語
ベトナム語 ポルトガル語 クメール語
日本語