Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay

Ibinuod namin ang “Pamamaraan ng Bagong Pamumuhay” na inihayag ng bansa. Para hindi kumalat ang sakit na Covid-19 ay nakasulat kung ano ba ang mga kinakailangang pag-iingat sa pamumuhay. Gawing sanggunian para hindi magkasakit/hindi mahawaan. (*Ang mga nilalaman ay maaaring…

Ang Bansa ay babayaran ang upa para sa 3 buwan

Ang mga nawalan ng trabaho dahil sacoronavirus (COVID-19) o mga taong nahihirapang magbayad dahil sa pagliit ng sahod ay maaaring makatanggap ng “Housing Security Benefit”magmula sa gobyerno. Ang “Housing Security Benefit”ay babayaran ang iyong upa para sa tatlong buwan. Maaaring…