Tháng 3 năm 2021 (lần thứ 2) “Bảo hiểm y tế quốc dân: Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa” / 2021年3月(第2回)「国民健康保険:限度額適用認定証」


住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2021年3月(第2回)「国民健康保険:限度額適用認定証」
Tháng 3 năm 2021 (lần thứ 2) “Bảo hiểm y tế quốc dân: Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh ThuとTakayaが、日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Thư và Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.
今年度のベトナム語番組は、神戸市の【「協働と参画」推進助成】を受けて放送しています。
Với sự hỗ trợ trong việc đẩy mạnh “Hợp tác và tham gia dự án” của thành phố Kobe, chúng tôi hân hạnh khi tiếp tục phát sóng chương trình tiếng Việt này.

前回、2021年3月(第1回)の番組には、神戸市福祉局国保年金医療課の中本哲二さんをゲストにお迎えし、「安心して医療が受けられる助け合いの制度:国民健康保険」というテーマでお話いただきました。
Tại số phát sóng lần thứ 1 của tháng 3, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về “Bảo hiểm y tế quốc dân: Chế độ hỗ trợ lẫn nhau để mọi người yên tâm nhận chăm sóc y tế” qua sự chia sẻ từ anh Nakamoto Tetsuji thuộc Ban Bảo hiểm Y tế và Hưu trí quốc dân, Cục Phúc lợi thành phố Kobe.

● 前回の内容 / Nội dung của lần trước
先月の番組は、こちらから聞くことができます。
Quý vị có thể nghe chương trình của tháng trước từ đây.
2021年3月(第1回)「安心して医療が受けられる助け合いの制度:国民健康保険」/Tháng 3 năm 2021 (lần thứ 1) “Bảo hiểm y tế quốc dân: Chế độ hỗ trợ lẫn nhau để mọi người yên tâm khi nhận sự chăm sóc y tế”

Nhờ có sự giải thích của khách mời mà chúng ta đã phần nào hiểu được tầm quan trọng và mức độ cần thiết của chế độ bảo hiểm y tế quốc dân_Kokumin kenko hoken hay Kokuho khi sinh sống và làm việc tại Nhật. Dành cho quý vị nào chưa nghe số phát thanh lần trước, chúng tôi xin dành chút thời gian nhắc lại nội dung chính, đó là:
前回の放送では、ゲストの方の説明を通して、日本に住み、働く人にとっての国民健康保険制度の重要性と必要性を理解することができました。国民健康保険は「コクホ」とも呼ばれています。前回の放送を聞いていない人のために要点を話します。

1. Chế độ bảo hiểm y tế quốc dân là gì? Là chế độ mà người tham gia đóng phí bảo hiểm để hỗ trợ lẫn nhau khi cần phải trả phí y tế cho bệnh viện. Bạn chỉ cần trả 30% chi phí y tế.
1つ目は、国民健康保険制度とは何かという内容です。病院に医療費を支払う必要がある場合、参加者がお互いをサポートするために保険料を支払う制度です。医療費の30%を支払うだけです。

2. Yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế quốc dân. Đó là độ tuổi, trạng thái làm việc và tư cách lưu trú. Những ai 75 tuổi trở lên sẽ tham gia “Chế độ y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ”, dưới 75 tuổi kinh doanh tự do, sinh viên hoặc người thất nghiệp sẽ tham gia “Bảo hiểm y tế quốc dân”. Người nước ngoài có thời hạn lưu trú trên 3 tháng phải tham gia bảo hiểm.
2つ目は、国民健康保険への加入に影響を与える要因についてです。これらは、年齢、雇用状況、在留資格です。75歳以上の方は「後期高齢者医療制度」があります。75歳未満の自営業、学生、無職の方が「国民健康保険」に入ります。日本の暮らす外国人も、滞在期間が3ヶ月以上の場合は健康保険に入らなければなりません。

3. Cơ cấu của chế độ bảo hiểm y tế quốc dân. Bảo hiểm y tế quốc dân được quản lý bởi chính quyền tự trị địa phương (tỉnh đạo phủ huyện và thành phố xã phường).
3つ目は、国民健康保険制度の仕組みについてです。国民健康保険は地方自治体(都道府県と市町村)が管理しています。

4. Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
4つ目は国民健康保険に加入するメリットです。

5. Việc đăng ký, sử dụng, hủy và thanh toán chi phí bảo hiểm. Tiền bảo hiểm được tính dựa theo thu nhập trong năm của bạn. Nếu bạn là sinh viên mà đi làm thêm baito nhiều thì giá bảo hiểm cũng theo đó mà tăng lên.
5つ目は、国民健康保険への加入、使用、脱退、保険料の支払いについてです。保険料は年収に基づいて計算されます。学生であっても、より多くのアルバイトをして、たくさん働くと保険料も高くなります。

Chương trình phát thanh hôm nay là lần thứ 2 của tháng 3 năm 2021, vẫn sẽ tiếp tục bàn về Bảo hiểm y tế quốc dân. Tuy nhiên, chúng tôi muốn quý vị hiểu rõ hơn về “Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa” được giới thiệu trong mục “Lợi ích đến từ việc tham gia bảo hiểm” tại chương trình trước. Tài liệu tham khảo chúng tôi sử dụng là “Phương pháp sử dụng cho xác minh áp dụng mức đóng”.
今回の番組、2021年3月(第2回)では、国民健康保険についての話を続けます。前回の番組では「加入者のメリット」の中で紹介されていた「限度額適用認定証」について、具体的に紹介します。今回の内容は「限度額適用認定証の使用方法」を参考にしています。

● 前回の内容
Điều được nêu ra trong phần “lợi ích của người tham gia bảo hiểm” tại số lần trước là cho dù phí y tế có cao đến mấy thì cũng có mức trần cao nhất. Trường hợp bị bệnh hoặc bị thương cần phẫu thuật hoặc cần mua thuốc có trị giá cao thì các bạn cũng có thể yên tâm điều trị. Chế độ này có 2 loại.
「加入者のメリット」として前回取り上げられていたのは、医療費が高額になっても上限があるということです。手術や高いお薬が必要な病気やけがをした場合でも、安心して治療を受けることができます。この制度には2つあります。

(1) 高額療養費/ Chi phí điều trị cao
Thứ nhất là chi phí điều trị cao. Nghĩa là sau khi đã trả 30% chi phí y tế, làm đơn xin thì sẽ được trả lại số tiền vượt quá giới hạn đóng. Tuy nhiên, thời gian tiền được trả lại sẽ mất vài tháng.
一つは高額療養費です。これは、一旦、3割の医療費を支払った後、申請して上限を超えた金額が戻ってくるものです。ただ、戻ってくるまでに数か月かかります。

(2) Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa/ 限度額適用認定証
Điều thứ 2 là “Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa”. Bạn có thể sử dụng trong trường hợp khi có dự đoán chi phí y tế ở mức cao như phải nhập viện. Nếu làm đơn xin giấy chứng nhận này từ trước rồi nộp cho bệnh viện “Giấy chứng nhận áp dụng mức đóng tối đa” cùng thẻ bảo hiểm thì bạn chỉ cần đóng chi phí y tế tới mức giới hạn đóng tối đa.
2つ目は「限度額適用認定証」です。入院など予め高額な医療費になることが分かっている場合に利用できます。事前に申請して「限度額適用認定証」を受取り、病院に保険証と一緒に見せると、医療費の支払いが上限までとなります。

● まとめ/ Tóm tắt
Qua phân tích tình huống và tham khảo tài liệu, chúng ta có thể tóm tắt nội dung ngày hôm nay như sau:
具体的な事例を通して番組内でお伝えした内容は次のように要約できます。

1. Để nhận được các chính sách hỗ trợ của thẻ bảo hiểm y tế quốc dân thì bạn phải đóng tiền đầy đủ hàng năm. Chú ý hạn thanh toán tiền bảo hiểm. Nếu bạn không thanh toán thì sẽ không thể tiếp tục sử dụng thẻ được nữa.
国民健康保険証による支援を受け取るためには、毎年、保険料を全額を支払う必要があります。保険料の支払い期限に注意してください。支払いをしないと使用できなくなります。

2. Nếu đi khám mà không mang thẻ bảo hiểm, bạn phải tự trả toàn bộ chi phí khám và thuốc nhưng hãy giữ lại toàn bộ giấy tờ hóa đơn chứng nhận của bác sĩ để nhận lại tiền bảo hiểm khi lên quận làm thủ tục.
保険証なしで病院に行く場合は、治療と薬の全額を自分で支払う必要があります。市役所や区役所に行って手続きをして、払い戻してもらうためには、病院で受けとったすべての領収書を保管しておいてください。

3. Khi chuyển nhà, thay đổi chỗ ở, nhập công ty hoặc có bất cứ thay đổi nào trong địa chỉ, trạng thái công việc, bạn cần đến văn phòng hành chính quận để hỏi thủ tục điều chỉnh phù hợp.
引っ越しや就職など、住所や仕事に変更がある場合は、市役所や区役所に行き、適切な手続きをする必要があります。

4. Nếu thay đổi visa, tư cách lưu trú cũng phải đến văn phòng quận để chỉnh sửa thông tin.
在留資格(ビザ)が変わった場合、役所に行って情報を修正する必要があります。

5. Thu nhập khác nhau thì mức bảo hiểm phải đóng cũng khác nhau. Hãy đóng phí bảo hiểm bằng chính giấy yêu cầu đóng tiền được gửi cùng tờ thông báo về mức phí bảo hiểm hoặc đóng phí bằng cách chuyển khoản.
収入が異なると、支払う保険料の額も変わります。保険料のお知らせと一緒に送られてくる納付書か、口座振替を利用して、保険料を支払ってください。

● Chia sẻ của Anh Thư/ Anh Thuによる経験のシェア
Trước đây khi còn là du học sinh mới sang Nhật, tiền bảo hiểm của mình ở mức thấp nhất, khoảng 2000 yên vì là người không có thu nhập, chưa đi làm thêm. Khi kiếm được baito, mình có gia tăng thu nhập cho bản thân hàng tháng bằng 2 công việc nên không còn được tính mức bảo hiểm cũ nữa mà giá tiền lúc này tăng hơn 2000 yên từ năm tiếp theo. Đến lúc mình chuyển nhà để nhập công ty mới đi làm, mình phải lên quận cũ thay đổi thông tin và hỏi thủ tục khi chuyển đến quận mới. Sang quận mới, mình lại lên làm việc tiếp với bên bảo hiểm để nghe họ hướng dẫn. Sau khi trở thành nhân viên chính thức ở công ty, mình không còn theo Kokumin kenkohoken nữa mà vào Shakaihoken_bảo hiểm xã hội dành cho nhân viên công ty.
以前、私が日本に来たばかりで留学生だった時は、アルバイトもしておらず収入がなかったので、保険料は最も低く約2,000円でした。2つのアルバイトをして稼ぐと収入が入るようになると、保険料は変わり、次の年から2,000円以上値上がりしました。就職をして引っ越しをする際には、もともといた地域の区役所に行って情報を変更し、新しい街に転居する際の手続きをしなければなりませんでした。新しい街でも、役所の人の指示に従って手続きをして、その時に健康保険に関する手続きをしました。会社で正社員になった後は、国民健康保険を脱退して、会社の健康保険に加入しました。

Cũng may là từ khi sang Nhật đến nay mình chưa bao giờ phải đến bệnh viện vì không bị ốm bao giờ nhưng mình luôn trả phí bảo hiểm hàng tháng để phòng ngừa cho tương lai. Ngoài ra, theo kinh nghiệm được đi dịch 1-2 lần của mình cho các chị sản phụ tại bệnh viện, nếu đóng đủ tiền bảo hiểm y tế thì họ sẽ có thể xin trợ cấp sinh con là 42 vạn yên.
幸い、日本に来て以来、これまで病気になったことがないので、病院に行く必要はありませんでしたが、将来への備えのためにいつも月額保険料を払っています。そして、病院での妊婦検診における通訳の経験から、保険料の支払いがちゃんとされたら出産の支援(42万円)がもらえるということです。

Tóm lại là mọi thay đổi của bản thân đều phải được cập nhật và điều chỉnh để phù hợp với cơ chế xã hội Nhật. Chúng ta phải lưu ý để không bị đóng thiếu, đóng thừa bảo hiểm. Hãy hỏi những người xung quanh, hành chính nơi sinh sống để được chỉ bảo và hướng dẫn cụ thể.
つまり、個人的なことで何か変化があった時は、日本に制度に合うようにすべて更新および調整する必要があります。保険料を払いそびれることのないように注意しなければなりません。あなたの周りの人々やあなたが住んでいる地域の役所に具体的なアドバイスを求めてください。

● 相談窓口
Nếu muốn liên hệ qua điện thoại, hãy gọi tới 神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターTrung tâm liên hệ – Chế độ y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ – Chế độ bảo hiểm y tế quốc dân thành phố Kobe.
お電話でのお問い合わせをされる場合は、神戸市国民健康保険・後期高齢者医療コールセンターへお願いします。

神戸市国民健康保険・後期高齢者医療 コールセンター
Trung tâm liên hệ – Chế độ y tế dành cho người cao tuổi hậu kỳ – Chế độ bảo hiểm y tế quốc dân thành phố Kobe
電話番号 Điện thoại:(078)381-7726
対応時間:月曜日~金曜日(祝日除く)9:00~17:30
Thời gian: 9:00 ~ 17:30 từ thứ Hai tới thứ Sau (trừ ngày lễ)
※日本語のみでの案内となります。
*Chỉ hỗ trợ hướng dẫn bằng tiếng Nhật.

Trường hợp muốn tới trao đổi hoặc làm thủ tục tại quầy làm việc thì hãy tới Ủy ban quận nơi mình sinh sống.
窓口で相談や手続きをしたい時は、区役所に行ってください。
・お住いの区役所へ。Đến Ủy ban quận nơi mình sinh sống.
 月曜日~金曜日(祝日除く)8:45~17:15
 8:45 ~ 17:15 từ thứ Hai tới thứ Sau (trừ ngày lễ)
・日本語ができない方は、できるだけ日本語が分かる人と行ってください。電話やタブレット端末を使った通訳・翻訳ができる場合もあります。手続きによっては、郵送やオンライン申請もできます。
Ai không biết tiếng Nhật thì hãy cố gắng đi cùng với người biết tiếng Nhật. Cũng có trường hợp hỗ trợ dịch qua điện thoại bằng máy tính bảng. Tùy vào từng loại thủ tục mà có thể làm bằng hình thức gửi bưu điện hoặc online.

問い合わせ先や窓口は日本語だけでの対応とのことでしたが、国民健康保険は3か月を超えて日本に滞在する外国人も対象となる制度です。まずは連絡を試みてもらいたいと思いますが、もし困ったことがあればベトナム夢KOBEにも相談にお越しください。
Quầy tư vấn hay trung tâm liên hệ chỉ hỗ trợ bằng tiếng Nhật nhưng chế độ bảo hiểm y tế quốc dân cũng áp dụng đối với cả những ai có thời hạn lưu trú ở Nhật trên 3 tháng. Đầu tiên, các bạn hãy tự mình thử liên lạc trực tiếp để làm thủ tục bảo hiểm. Nếu gặp khó khăn gì thì có thể trao đổi với VIETNAM yêu mến KOBE.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chương trình hôm nay xin phép kết thúc tại đây.
それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!


*「住みやすい日本をつくるための情報番組 / HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG」は、令和2年度神戸市「協働と参画」推進助成を受けて実施しています。