「Thư viện âm thanh “VIETNAM yêu mến KOBE”」カテゴリーアーカイブ

Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)” / 2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 3)「地震と復興 (3)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 3) “Động đất và Sự phục hồi (3)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「地震と復興 (3)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Động đất và Sự phục hồi (3)” được nói đến ở phần trước.

Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

今回の番組では、2011年3月11日の東日本大震災の被災地の様子も紹介しながら、能登半島地震の被災地のこれからについて考えました。
Trong số phát thanh này, chúng tôi đã vừa giới thiệu về trạng thái nơi từng chịu thiệt hại của Đại động đất phía Đông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, vừa suy nghĩ về tương lai của nơi chịu thiệt hại động đất bán đảo Noto.

それではまた次回、番組でお会いしましょう。
Chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và Hẹn gặp lại!

Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「地震と復興 (2)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Động đất và Sự phục hồi (2)” được nói đến ở phần trước.

Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

続きを読む Tháng 3 năm 2024 (Phần 2) “Động đất và Sự phục hồi (2)” / 2024年3月(Part 2)「地震と復興 (2)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2024年2月の番組は「地震がある場所で暮らす」というテーマで、「能登半島地震」と「1.17KOBEに灯りをinながた」についてお伝えしました。
Chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề “Sinh sống tại nơi có động đất” ở chương trình tháng 2/2024, nói về “Động đất ở Bán đảo Noto” và “Sự kiện thắp nến 1.17 KOBE in Nagata”.

Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

2024年3月の番組では「地震と復興」というテーマで、能登半島地震の被災者の支援を行っているティック・ドゥック・チーさん(神戸・和楽寺/NPO日越支援会)のお話をお伝えします。
Trong chương trình tháng 3/2024, với chủ đề “Động đất và Sự phục hồi” chúng tôi xin truyền tải câu chuyện của nhà sư Thích Đức Trí (Chùa Hòa Lạc Kobe/Hiệp Hội Hỗ Trợ Nhật Việt), người đang tham gia hoạt động hỗ trợ nạn nhân động đất bán đảo Noto.

続きを読む Tháng 3 năm 2024 (Phần 1) “Động đất và Sự phục hồi (1)” / 2024年3月(Part 1)「地震と復興 (1)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

今回の番組は前回に引き続き「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」というテーマでお伝えします。
Chương trình hôm nay chúng tôi xin tiếp tục chia sẻ về chủ đề “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” được nói đến ở phần trước.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 3) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (2)” / 2024年2月(Part 3)「1.17KOBEに灯りをinながた(2)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」
Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

前回の番組は「能登半島地震」というテーマでお伝えしました。
Chúng tôi đã chia sẻ nội dung về “Động đất ở bán đảo Noto” ở số phát sóng trước.
Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất ở bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

2024年2月Part 2とPart 3では「1.17KOBEに灯りをinながた」についてお伝えします。
Trong phần 2 và 3 của chương trình tháng 2/2024, chúng tôi sẽ chia sẻ về “Sự kiện thắp nến tưởng niệm 1.17 KOBE in Nagata”.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 2) “Thắp nến KOBE 1.17 in Nagata (1)” / 2024年2月(Part 2)「1.17KOBEに灯りをinながた(1)」

Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」

住みやすい日本を創るための情報発信番組
HÃY AN NHIÊN MÀ SỐNG
2024年2月(Part 1)「能登半島地震」
Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto”

皆さん、こんにちは。今回はベトナム夢KOBEのAnh Thưと林貴哉が日本に暮らすベトナム人に役立つ情報をお伝えします。
Xin chào quý vị và các bạn! Anh Thư và Hayashi Takaya của VIETNAM yêu mến KOBE xin được tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu ích cho người Việt hiện đang sinh sống tại Nhật Bản trong chương trình ngày hôm nay.

2024年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」から収録日の時点で約4週間が経過しています。しかし、ニュースを見ると、まだまだ苦しい状況で生活されている状況を目にします。神戸から被災地にボランティアに行っている人もいます。今、関西にいる私たちに何ができるのかと考えながらの収録でした。
Tính đến thời điểm thu âm thì đã khoảng 4 tuần trôi qua kể từ ngày “Động đất bán đảo Noto năm 2024” xảy ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, mỗi khi đọc tin tức thì chúng ta vẫn thấy nhiều người đang lâm vào hoàn cảnh sống khó khăn. Cũng đã có nhiều tình nguyện viên từ Kobe lên đường đến nơi chịu thiệt hại. Hiện tại, nhân buổi thu âm này, những người đang sống ở Kansai là chúng tôi muốn suy nghĩ về việc mình có thể thực hiện và xin chia sẻ cùng quý vị.

続きを読む Tháng 2 năm 2024 (Phần 1) “Động đất Bán đảo Noto” / 2024年2月(Part 1)「能登半島地震」