「AWEPあんしんつうしん」カテゴリーアーカイブ

2021年4月17日AWEPあんしんつうしん「BATA at EDUKASYON & Ano nga ba ang EARTHDAY? 」

2021年4月のAWEPあんしんつうしんは、「BATA at EDUKASYON」と「Earth Day 2021 」についてです。

Ano nga ba ang EARTHDAY? Ito ay isang organisasyon pinasimulan nuong 1970 sa paglalayong, imobilisa ang mamamayan para sa pagprotekta, pag-aalalaga at pagkakaroon ng “conscious awareness” o kamalayan upang maingatan ang ating daigdig.

SA pagdiriwang ng EARTH DAY sa ika-22 ng Abril s taong 2021. Nais po naming makibahagi sa pagpapalawak ng kaalaman sa paghihiwa-hiwalay o waketon ng ating mga basura. Pangunahin layunin ng EARTH DAY ang mapangalagaan ang ating daigdig, mapagalagaan ang kalikasan para sa mga tao at hayop na nakatira dito.

Isa sa pinaka mahalagang bagay ukol dito ay ang pag RECYCLE.
Maraming bagay ang maaaring i-RECYCLE. Para sa mga dayuhan, misis na nakikinig may mga tips kaming gusto ibahagi para sa pagrerecycle sa inyong bahay.

Marahil madali ng unawain natin ang mga pag-iipon ng mga karton o damboru. Kung mayroon sa bagay kadalasan nilulupi natin ito at pagsasama samahin at itatali upang masmadaling ilabas sa araw ng pagkuha. Gayun din sa mga magasin at dyaryo.

Ngunit alam mo bang ang iba pang maliliit na papel galing sa polyeto na nasa loob ng ating meylbox ay maaari rin ipunin at isama bilang recyclable items.
Kadalasan ito ay inilalagay na lamang natin sa `blue plastic`(kobe city)dahil sa pag-aakalang ito ay `gomi` ngunit maari pa rin itong i-recycle upang ito ay mapakinabangan. Maliit na bagay kung iisipin ngunit napaka-halaga para sa kamalayan ng importasya ng pang kalikasan. Makakabawas tayo sa mga basurang kailagang sunugin o itapon sa ibang lugar. Makaktulong tayo na mapagaan ang problemang pang-kalikasan.

Bilang ina ng tahanan, bilang isang nag-aaalalang mamamayan, maaari tayong makatulong sa pag-aalaga ng daigdig sa papamagitan ng maliit nating paraan. Magsimula tyo sa ating tahanan. Maliit na bagay na maaaring lumaki kung ito`y ating pababayaan.

Papel na hindi maaaring i-recycle
1. Maruming papel gaya ng basa, may amoy dahil pinagbalutan ng anumang maruming bagay
2. Ginutay-gutay na papel o shredded paper
3. Wax paper/ plastic-coated paper/ foil-coated paper

Papel na maaaaring i-recycle
1. Office paper
2. Magasin
3. Junk mail
4. Polyetos
5. Advertisement
6. Newspaper
7. Colored papers
8. Cardboard
9. Katalogo
10. Phone books
11. Karton ng gatas
12. Karton ng mga tsokolate at sitserya
13. Papel galling sa mga doctor

AWEPあんしんつうしん 3月

今年度最後の「AWEPあんしんつうしん」は野田ジーンさんにお話を伺いました。
フィリピン出身のジーンさんは、2020年11月からAWEPの活動に関わってくださっています。
今回は、AWEPの活動に興味を持ったきっかけ、これまで約半年間、実際にAWEPの活動に関わっての感想、とくに、企画準備から関わった「外国にルーツを持つお母さんのための相談会」について語っていただきました。
また、間もなく完成する、子どもの学校生活や教育について保護者が知りたい内容をタガログ語でまとめたガイドブックのこともご紹介しています。このガイドブックは、ジーンさんご自身の子育て経験から、当時の困ったこと、知りたかった情報などを反映して制作されています。
最後はタガログ語でこの冊子と新たに制作した「AWEPあんしんつうしん」パンフレットの紹介していただきました。より広く、必要な方に必要な情報が届くよう、AWEPは来年度も発信を続けていきます。

【今月のあんしんつうしん:コロナウィルスのワクチンについて】Mga bagay tungkol sa bakuna para sa COVID-19

【今月のあんしんつうしん:コロナウィルスのワクチンについて】

日本でも コロナウィルスの ワクチンが うけられるように なります。
1 いつから うけられますか?
2021ねん2がつ17にち から 2022ねん2がつ まで です。
へんこうに なる ことも あります。
2 だれが うけられますか?
 16さいから です。
 ワクチンがたくさん よういできるように なるまでは、つぎの じゅんばんで うけます。
(1)いしゃ、かんごし、など、びょういんで はたらく ひとたち
(2)65さいより としうえの ひと
(3)びょうきのあるひと
(4)(1)~(3)ではない ひと
(2)のひとたち が うけられるのは、4がつ1にちより あとになります。
3 どこで うけられますか?
すんでいるところの びょういん など、 きめられた ばしょ で うけます。
やくしょから おしらせが あります。
4 どうやって もうしこみを しますか?
  (1) すんでいるところの やくしょ から、「接種券(せっしょけん)」と「新型コロナワクチン接種(しんがた ころな わくちん せっしゅ)のおしらせ」が ゆうびんで きます。
  (2) じぶんが うけられる ときに なりました。
  (3) ワクチンを うけることができる びょういんや 会場(かいじょう)を さがします。
  (4) でんわや インターネット(いんたーねっと)で よやくを します。
  (5) うけるときは、「接種券(せっしゅけん)」と 運転免許証(うんてんめんきょしょう)、健康保険証(けんこうほけんんしょう)、在留カード(ざいりゅうかーど)など、じぶんのことを しょうめいする ものを もっていきます。
5 いくら ですか?
 くにが おかねを だします。むりょう(ただ)です。おかねは いりません。

Maari na ring makatanggap ng bakuna para sa COVID-19 dito sa Japan.

1.Kailan makakatanggap ng bakuna?
Maaaring makatanggap ng bakuna simula sa February 17, 2021 hanggang February 2022. Subali’t may mga pagkakataon na magkaroon ng mga pagbabago.

2.Sino ang maaaring makatanggap ng bakuna?
Ang maaaring makatanggap ng bakuna ay ang nasa edad na 16 na taong gulang pataas. Hanggang sa magkaroon ng sapat na dami ng bakuna ay pansamantalang ibibigay ito nang naayon sa mga sumusunod.
1.Mga doctor, nurses at mga nagtatrabaho sa ospital
2.Mga taong nasa edad na 65 taong gulang at pataas (nakatakdang simulang bakunahan sa April 1)
3.Mga taong may sakit
4.Mga tao na hindi kabilang sa una hanggang pangatlo

3.Saan makakatanggap ng bakuna?
Maaaring makatanggap ng bakuna sa mga ospital na nasasakupan ng inyong tinitirahan o sa mga lugar na itinalaga para dito. May mga notipikasyon na magmumula sa inyong Ward Office.

4.Paano ang aplikasyon?
*Magpapadala ang Ward Office na sumasakop sa inyong tirahan ng “Notipikasyon para sa VACCINATION TICKET at COVID-19 VACCINATION” sa pamamagitan ng koreo.
*At kapag napag-alaman na kung maaaring makatanggap ng bakuna, alamin ang ospital o nakatalagang lugar kung saan makakatanggap ng bakuna.
*Gumawa ng reserbasyon sa pamamagitan ng telepono o internet.
*Sa araw ng pagbabakuna ay huwag kalilimutan na dalahin ang inyong VACCINATION TICKET at bagay na mapagkakakilanlan tulad ng Driver’s License, Health Insurance Certificate o kaya ay Residence Certificate Card.

5. Magkano ang pagpapa-bakuna?
Libre ito, at walang kailangang bayaran dahil ang gobyerno ang magbabayad para dito.

2021年1月23日「AWEPあんしんつうしん」「Mag-CHIKAHAN tayo mga MISIS」【外国にルーツをもつお母さんのための相談会】

.今月のあんしんつうしん
「Mag-CHIKAHAN tayo mga MISIS」 (相談会チラシと同内容)

Kailan ba yan???
Sabado, ika-21 ng Pebrero 2021 Ala-1 hanggang alas-4 ng hapon.  

Saan tayo magkikita-kita???
Suma-ku Bunka Center (Suma-ku Cultural Center) 3F (meeting room)
   10 minuto kung lalakarin mula sa istasyon ng JR Takatori o sa may istasyon ng JR Suma Kaihin Koen

Sinu-sino ba ang puwedeng mag-join???
Kayong mga magigiting na Ina ng Tahanan na nakatira sa Kobe.
※Puwedeng isama ang inyong mga anak. May mga Ate at Kuya na pwedeng makipaglaro sa mga bata.

Anu-ano ang mga CHIKA???
Lahat ng gusto niyong i-chika tungkol sa buhay-buhay bilang mga momshie. Mga bagay-bagay na ukol sa mga anak, trabaho at sa kalusugan. Ang buong pagtitipon ay para sa tutoong CHIKAHAN, masayang usapan, palitan ng kuro-kuro at mga dinaramdam tungkol sa sarili at sa pamilya. Ito ang oras para ibahagi ang makukulay at makabuluhang karanasan nating mga Ina at mga Na-Tay (Nanay na Tatay pa).

Para sa lahat ng makikipag-chikahan may inihanda kaming munting handog para sa inyo.
※Bahagi ng programang ito ang makatulong sa mga ina ng tahanan. Kung mayroon mga pinagliitang damit o gamit ng bata na hindi na ginagamit maaari ninyong ibahagi ito upang mapakinabangan ng iba.

※Meron nakalaang 1 oras sa mga gustong humingi ng payo o gusto pang makipag-usap ng personal sa aming mga Volunteers. Kailangan lang nating magpatala sa pamamagitan ng FAX o E-mail dahil ito ay limitado sa 6 na tao lamang.

Asian Women’s Empowerment Project
FAX : (078)734-3633
E-mail: awep@tcc117.jp

2.今月のテーマ:Malaking Lindol 1995 1.17

Ang Japan ay isa sa mga bansa na maraming lindol ang nagaganap. Sinasabi ng mga dalubhasa na may posibilidad na magkaroon muli ng malakas na paglindol sa mga susunod na taon. Kung kaya`t nais naming ibahagi sa inyo ang ilang impormasyon kung ano ang mga pangunahing dapat gawin.
Shindo : Ang lakas ng pag-uga ay shindo 7
Hindi po natin masasabi kung kalian may magaganap na lindol kung kaya`t unahin ang kaligtasan ng sarili.

●Mga Bagay na dapat gawin bago magkaroon ng sakuna.

1. Pag-usapan ang tungkol sa mga dapat gawin at lugar na lilikasan at kung paano makikipag-ugnayan.
2. Siguraduhin na laging ligtas sa loob ng tahanan katulad ng paninigurado na hindi matutumba ang malalaking kagamitan sa loob ng bahay
3. Huwag maglagay ng mga bagay na makakasagabal sa daan.
4. Alamin kung saan ang daan papunta sa `hinanjo`.
(hinanjo : ang evacuation centers katulad ng mga paaralan. Dito ay may mga nakahandang pagkain at tulugan.

●Pag may Lindol
1. Kapag nasa loob ng kuwarto
* Lumayo sa istante/lalagyan ng mga libro at bintana, magtago sa ilalim ng mesa. At hintayin na humupa ang pagyanig.
* Sa oras na humupa ang pagyanig, patayin ang apoy para maiwasan ang sunog.
*Buksan ang pinto at situraduhin ang labasan.
*Magsuot ng sapatos para hindi masugatan.
*Dalhin ang mga importanteng bagay sa panahon ng paglikas.
*Siguraduhing ligtas ang paligid bago lumabas.
2. Sa loob Elevator
*Kapa gang elevator ay di kusang huminto, pindutin ang lahat ng pindutan ng mga palapag at bumaba kaagad pagka bukas ng pinto.
3. Habang nagmamaneho ng kotse
*Itabi at ihinto ang kotes sa kaliwang bahagi ng daan at patayin ang makina. Pabayaang nakakabit ang susi sa sasakyan at lumikas sa ligtas na lugar.
4. Malapit sa dagat: Maaring magkaroon ng tsunami kaya lumikasa sa isang mataas a na lugar na malayo sa dagat.
5. Malapit sa bundok: Maaring gumuho ang bundok o bangin kaya lumikas sa isang ligtas na lugar.
6. Malapit sa Gusali: Maaring gumuho ang gusali at bumagsak any bagay kaya lumayo dito.

2020年12月26日「AWEPあんしんつうしん」コロナウィルスのちゅうい!

コロナウィルス(ころなうぃるす)の びょうきに なるひとが ふえています。
もういちど  ちゅういすること

1.ごはんを たべるとき。おさけを のむとき。
 *たくさんの ひとで あつまらない。
 *おおきなこえで はなしを しない。
 *じかんは みじかくする。
 *ほかのひと と おなじ コップ・グラス(こっぷ・ぐらす)をつかわない。

2.マスクを つける
 *バスや 電車(でんしゃ)に のるとき。
 *ひとと ちかくで はなしをするとき。

3.「て」を よくあらう
4. さむくても まどを あけて、へやの くうきの とおりを よくする。

【タガログ語】
Dumadami ang bilang ng mga tao na na-impeksyon sa Coronavirus.
Muli nating pag-isipan ang mga paraan upang makaiwas dito.

1.Sa pagkain at pag-inom sa mga pampublikong lugar
Huwag magtipon ng maramihang bilang ng tao.
Huwag mag-usap ng malakas.
Paigsiin ang oras .
Huwag gumamit ng mga baso at tasa na ginamit na ng ibang tao.

2.Gumamit ng “face mask”.
Kung sasakay sa bus o tren.
Kung makikipag-usap ng malapitan sa tao.

3. Hugasang mabuti ang mga kamay
Buksan ang bintana ng mga silid para sa bentilasyon kahit na malamig ang panahon.

【英語】
The number of people who contract the coronavirus is increasing.
Pay attention to the following once again.

1. When dining out or drinking with others:
*Don’t get together with a lot of people.
*Do not talk loudly.
*Do not stay too long.
*Do not share the same cups and glasses with others.

2. Wear a mask:
*When riding buses and trains.
*When talking with others.

3. Wash your “hands” well.
4. Open windows even if it is cold, to improve the flow of the air in the room.

2020年11月AWEPあんしんつうしん~コロナウィルスのびょうきにならないようにちゅういすること。

コロナウィルス(ころなうぃるす)の びょうきに なるひとが ふえています。
もういちど  ちゅういすること

1.ごはんを たべるとき。おさけを のむとき。
 *たくさんの ひとで あつまらない。
 *おおきなこえで はなしを しない。
 *じかんは みじかくする。
 *ほかのひと と おなじ コップ・グラス(こっぷ・ぐらす)をつかわない。

2.マスクを つける
 *バスや 電車(でんしゃ)に のるとき。
 *ひとと ちかくで はなしをするとき。

3.「て」を よくあらう
4. さむくても まどを あけて、へやの くうきの とおりを よくする。

【タガログ語】
Dumadami ang bilang ng mga tao na na-impeksyon sa Coronavirus.
Muli nating pag-isipan ang mga paraan upang makaiwas dito.

1.Sa pagkain at pag-inom sa mga pampublikong lugar
Huwag magtipon ng maramihang bilang ng tao.
Huwag mag-usap ng malakas.
Paigsiin ang oras .
Huwag gumamit ng mga baso at tasa na ginamit na ng ibang tao.

2.Gumamit ng “face mask”.
Kung sasakay sa bus o tren.
Kung makikipag-usap ng malapitan sa tao.

3. Hugasang mabuti ang mga kamay
Buksan ang bintana ng mga silid para sa bentilasyon kahit na malamig ang panahon.

【英語】
The number of people who contract the coronavirus is increasing.
Pay attention to the following once again.

1. When dining out or drinking with others:
*Don’t get together with a lot of people.
*Do not talk loudly.
*Do not stay too long.
*Do not share the same cups and glasses with others.

2. Wear a mask:
*When riding buses and trains.
*When talking with others.

3. Wash your “hands” well.
4. Open windows even if it is cold, to improve the flow of the air in the room.