「AWEPあんしんつうしん」カテゴリーアーカイブ

2023年4月「AWEPあんしんつうしん」交通安全

多文化共生センターひょうご制作の「交通安全」の多言語絵本の紹介。

2023年3月 AWEPあんしんつうしん「引っ越し(ひっこし)」


あたらしい家(いえ)/部屋(へや)をさがすとき」

こどもがいるひとは、病院(びょういん)学校(がっこう)安全(あんぜん)か便利(べんり)かをその場所(ばしょ)をよく知(し)っている人(ひと)にきいてください。
・ひっこす日を、大家さん(おおやさん、オーナー)・管理会社(かんりがいしゃ)に 知(し)らせます。
・おくれると、すんでいなくても家賃(やちん)を はらわなくてはならなくなります。
・へやを かくにんして 敷金(しききん)が かえされます。
「転出届・転入届(てんしゅつとどけ・てんにゅうとどけ)」
・ひっこしを したときは、 住んでいたところの 区、市役所で「転出届(てんしゅつとどけ)」を出し、「転出証明書(てんしゅつしょうめいしょ)」をもらいます。 * 14日以内(14にちいない)
・あたらしく 住むところの やくしょで、「転入届(てんにゅうとどけ)」を だします。
・同じ市区町村内での ひっこしは、「転居届(てんきょとどけ)」を だします。
・在留カード(ざいりゅうかーど)=「じゅうしょが かわった とどけ」を 14日以内(14にちいない) に やくしょに だします。
「国民健康保険(こくみんけんこうほけん)
① すんでいたところの やくしょ に 国民健康保険証を かえします。
② ひっこしたところの やくしょ で あたらしい国民健康保険証を もらいます。
「こどもがいるひと児童手当(じどうてあて)・乳幼児医療証(にゅうようじいりょうしょう)などの てつづき」
「水道・電気・ガス(すいどう・でんき・がす)」
・水道、電気、ガスなどの会社(かいしゃ)に ひっこしする日を連絡(れんらく)します。
・「お客様番号」(おきゃくさまばんごう)が ひつような ばあいが あります。
「郵便(ゆうびん)」
・郵便局(ゆうびんきょく)で 転居届(てんきょとどけ)の 紙(かみ)をもらいます。
・あたらしい 住所(じゅうしょ)などを かいて だします。
・1年間(1ねんかん) あたらしい住所(じゅうしょ)に 転送(てんそう) してくれます。
・郵便局(ゆうびんきょく)にもっていくもの
・在留カード(ざいりゅうかーど)、運転免許証(うんてんめんきょしょう)など
外国人のための賃貸探しのガイドブック
タガログ語:Sa Mga Dayuhan Gabay Para Sa Naghahanap Ng Paupahang Bahay

2023年2月4 日AWEPあんしんつうしん「一日離婚相談ホットラインいちにちりこんそうだんほっとらいん」

「外国人(がいこくじん)のための一日(いちにち)離婚(りこん)相談(そうだん)ホットライン」
2023年(ねん)2月(がつ)25日(にち)(土(ど))10:30~16:30 ​
<電話相談(でんわそうだん)>
TEL: 06-6362-6125
(この日(ひ)だけ使(つか)えます、予約(よやく)はいりません)​
<面談(めんだん)・ZOOMでの相談(そうだん)もできます>
※事前(じぜん)に予約(よやく)してください (しめきり2月(がつ)22日(にち)(水(すい)) AM10:00)
※お一人(ひとり)50分(ふん)まで。
予約先(よやくさき) TEL: 06-6843-4343  E-mail:atoms@a.zaq.jp (とよなか国際(こくさい)交流(こうりゅう)協会(きょうかい))
※面談(めんだん)の会場(かいじょう)は大阪(おおさか)弁護士(べんごし)会館(かいかん)(大阪市北区(おおさかしきたく)西天満(にしてんま)1-12-5)です。
<オンライン(おんらいん)受付(うけつけ)>
Facebook
@ATOMS.ToyonakaInternationalCenter
主催:大阪弁護士会/リコン・アラート(協議離婚問題研究会)

AWEPあんしんつうしん2023年1月〜節分(せつぶん) 2月3日(きんようび)

節分(せつぶん)= 季節(きせつ)のわかれめ
2がつ4にち「立春」(りっしゅん)
→前(まえ)の日(ひ)が「節分」
春(はる)のはじまり
=新(あたら)しい年(とし)のはじまり

・「豆(まめ)まき」をする
・年(とし、ねんれい)の数(かず)の豆(まめ)を食(た)べる
・恵方巻(えほうまき)を食(た)べる
今年の恵方(えほう)は南南東(なんなんとう)

2022年12月17日「AWEPあんしんつうしん」年末年始のゴミ、区役所、病院のお休み、「1.17KOBEに灯りをinながた」

年末年始のゴミの回収の日程、区役所のお休みについて、病院のお休み、そして緊急の連絡先について
もう一つは2023年の「1.17KOBEに灯りをinながた」開催について。

「Sikatan ng Liwananag ang 1.17 KOBE sa Nagata 」
Ang Lindol na puminsala sa Kobe ay isa sa mga mahahalagang alaala na Hindi Dapat kalimutan.
Ito ay nagturo sa atin ng pagtutulungan, pagbabayanihan, Pag-papahalaga sa buhay at pamilya.
Alalahanin at Sana ay maging isang halimbawa sa paghahanda para sa mga sakunang maaari pang maranasan.