Tháng 7 năm 2020 “Những việc cần chuẩn bị khi đi lánh nạn và biện pháp phòng chống Corona” / 2020年7月「避難の準備とコロナ対策」


● 5段階の警戒レベル / 5 cấp độ cảnh báo

Trong “Hướng dẫn về cảnh báo lánh nạn” được Nội các Nhật Bản chỉnh sửa vào tháng 3/2019 có chỉ ra rằng người dân cần phải tự nhận thức việc “Tính mạng của mình là do mình bảo vệ”, dựa vào phán đoán của bản thân để quyết định việc đi lánh nạn. Cùng với phương châm đó, cẩm nang hướng dẫn này cũng cung cấp những thông tin phòng chống thiên tai ghi rõ 5 cấp độ cảnh báo để người dân hiểu hơn về việc xử lý thông tin phòng chống thiên tai do Cục khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương thông báo để từ đó có những hành động ứng phó kịp thời.

Về ý nghĩa của từng cấp độ cảnh báo đã được giải thích cụ thể bằng tiếng Việt trong trang web dưới đây. Những học sinh tham gia môn học về “Đặc điểm của đa ngôn ngữ cộng sinh đa văn hóa” nằm trong Chương trình tiến sỹ về Cộng sinh đa văn hóa của trường Đại học Osaka chính là những người đã dịch nội dung này. Tất cả thông tin liên quan đến những việc cần phải làm khi có mưa lớn, bão gió hay cấp độ cảnh báo đều được đề cập đến.
http://respect.hus.osaka-u.ac.jp/activities/classes/weather_warning_level_japan/index.html
(Nguồn tham khảo: Trang mạng của RESPECT Program, Đại học Osaka “Công cụ lan truyền thông tin thiên tai đa ngôn ngữ “Cấp độ cảnh báo về mưa lớn và bão” đã được dịch sang tiếng Việt, tiếng Philippines”)