ပညာတော်သင်ကျောင်းသား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (ဇိုင်းလျူးရှီခါ့ခု)နှင့် ပတ်သက်၍

photo

※ဤသည်မှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့အချိန်တွင် ရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။

ဆက်လက်ပြီး ကျောင်းတက် ပညာသင်ယူမည့်သူ

◆” ပညာတော်သင်” (လျူးဂါ့ကု) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အသစ်ပြင်နိုင်သည်။

-တက်ရောက်သည့်ကျောင်း ပြောင်းလဲသော်လည်း အသစ်ပြင်နိုင်သည်။
-“ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု” (ရှိခတ်ခုဂါအိ ခတ်ဆုဒိုး) ခွင့်ပြုချက် ရရှိလျှင် သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် ၂၈နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်နိုင်သည်။
-ဂျပန်ဘာသာကျောင်း တက်နေသူသည် ၂နှစ်ကျော်လွန်သော်လည်း ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်သည်။
(ထိုအခါတွင် “ ပညာတော်သင်” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ” ကို ထပ်မံ အသစ်ပြင်ပါ)

ကျောင်းပြီးခဲ့သော်လည်း မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ

◆” အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (တိုကုတဲအိ ခတ်ဆုဒိုး) (၆လတာ)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

-အလုပ်လုပ်လိုသူသည် သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် ၂၈နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
(“ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု” ခွင့်ပြုချက် မရှိလည်း ရသည်)
-မပြန်နိုင်ဘဲ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို “ ပညာတော်သင်” မှ” အချိန်တိုနေထိုင်မှု” (တန်းကီ တိုင်းဇိုင်း) နှင့် “ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်)” သို့ ပြောင်းခဲ့သူလည်း ထပ်မံပြောင်းလဲနိုင်သည်။
-ပညာတော်သင်ကျောင်းသားနှင့် ပညာတော်သင်ကျောင်းသားဟောင်း၏ မိသားစုများလည်း နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

◆ “ ပညာတော်သင်” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်း ကျန်နေသေးပြီး “ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု” ရထားသူသည် ကျောင်းပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် ၂၈နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

ကျောင်းပြီးနောက် ဂျပန်မှ အလုပ်တွင် လုပ်ကိုင်ရန် သေချာနေသူ

◆ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက” နည်းပညာ/လူမှုအသိပညာ/နိုင်ငံတကာတာဝန်” (ဂီဂျုဆု/ဂျင်းဘွန်းချိအိရှိခီ/ကိုကုစိုင်း ဂယောမု) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ စသည်များသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။

ကျောင်းပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း ဂျပန်တွင် အလုပ်ရှာလိုသူ

(※တက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာကောလိပ်၊ အသက်မွေးပညာသင်ကျောင်း၏ အထူးပြုဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပြီးစီးသူများသာ)

◆” အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲပြီး ကျောင်းပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ တစ်နှစ်တာ အလုပ်ရှာဖွေသည့် လှုပ်ရှားမှု လုပ်နိုင်သည်။

-ဗီဇာကို အသစ်ပြင်လျှင် ၁နှစ်ကျော်လွန်သော်လည်း ဂျပန်တွင် အလုပ်ရှာဖွေသည့်လှုပ်ရှားမှု လုပ်နိုင်သည်။
-“ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု” ခွင့်ပြုချက် ရထားပါက သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် ၂၈နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။

နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ နှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်နေရာ

ဒေသဆိုင်ရာ ဘာသာစကားပေါင်းစုံ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးကောင်တာ
http://www.clair.or.jp/j/multiculture/association/consultation_list.html
Yorisoi Hotline (ယောလိစိုးအိ ဟော့တ်လိုင်း)
https://www.since2011.net/yorisoi/

မှီငြမ်း/ကိုးကား

“ မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် နိုင်ငံခြားသားများအတွက်သာဖြစ်သော ကိုင်တွယ်မှု”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/isa/content/930005847.pdf
→ဘာသာစကားပေါင်းစုံ စာမျက်နှာ
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html

“ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားသစ် ကူးစက်မှု ဂယက်ကြောင့် မိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်ရန် ခက်ခဲနေသည့် ကာလလတ်၊ အချိန်ရှည် နေထိုင်သူနှင့် ယခင်က ကာလလတ်-အချိန်ရှည်နေထိုင်ခဲ့သူ၏ နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်းကို ကိုင်တွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍” (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf

“ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားသစ် ကူးစက်မှု ကျယ်ပြန့်လာခြင်းစသည်များ ခံစားရသည့် ပညာတော်သင်များအတွက် ကိုင်တွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍”
(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့ အသစ်ပြင်ဆင်ချက်)
http://www.moj.go.jp/content/001318472.pdf