အလုပ်သင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ(ဇိုင်းလျူးရှီခါ့ခု) နှင့် ပတ်သက်၍

*ဤသည်မှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့အချိန်တွင် ရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ/ ဆက်လက်၍ အလုပ်မသင်နိုင်သူ ●မိခင်နိုင်ငံသို့ မပြန်နိုင်သူ ◆“ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (တိုကုတဲအိ ခတ်ဆုဒိုး) (၆လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” “ သို့မဟုတ်” အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်မလုပ်နိုင်)” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ -မပြန်နိုင်သည့်အနေအထား ဆက်ဖြစ်နေသူသည် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အသစ်ပြင်နိုင်သည်။ “ အထူးသတ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှု (၆လတာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်)” သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်မှာ ယခင် အလုပ်သင်ခဲ့သည့် အမျိုးအစားနှင့်…