ပညာတော်သင်ကျောင်းသား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ (ဇိုင်းလျူးရှီခါ့ခု)နှင့် ပတ်သက်၍

※ဤသည်မှာ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နေ့အချိန်တွင် ရှိသည့်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျောင်းတက် ပညာသင်ယူမည့်သူ ◆” ပညာတော်သင်” (လျူးဂါ့ကု) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို အသစ်ပြင်နိုင်သည်။ -တက်ရောက်သည့်ကျောင်း ပြောင်းလဲသော်လည်း အသစ်ပြင်နိုင်သည်။ -“ ကန့်သတ်ချက်ကျော်လွန် လှုပ်ရှားမှု” (ရှိခတ်ခုဂါအိ ခတ်ဆုဒိုး) ခွင့်ပြုချက် ရရှိလျှင် သီတင်းတစ်ပတ်လျှင် ၂၈နာရီအထိ အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်နိုင်သည်။ -ဂျပန်ဘာသာကျောင်း တက်နေသူသည် ၂နှစ်ကျော်လွန်သော်လည်း ဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်သည်။ (ထိုအခါတွင် “ ပညာတော်သင်” နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ” ကို ထပ်မံ အသစ်ပြင်ပါ) ကျောင်းပြီးခဲ့သော်လည်း မိခင်နိုင်ငံသို့…