အထက်တန်းကျောင်းလခ ထောက်ပံ့ရေး စနစ်

အထက်တန်းကျောင်းစသည်များ၏ ကျောင်းလခအတွက် အစိုးရက ထောက်ပံ့ကူညီသည့်စနစ် ဖြစ်သည်။ အစိုးရပိုင် အထက်တန်းကျောင်း။ ။ ၁နှစ်လျှင် ယန်း ၁၁၈,၈၀၀ အထိ ထောက်ပံ့မှု ရနိုင်ပါသည်။ →ပေးဆောင်ရမည့် ကျောင်းလခ သုည ဖြစ်လာပါမည်။ ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်း။ ။ ၁နှစ်လျှင် ယန်း ၁၁၈,၈၀၀ မှ ၃၉၆,၀၀၀ အထိ ထောက်ပံ့မှု ရနိုင်ပါသည်။ →ပေးဆောင်ရမည့် ကျောင်းလခမှာ အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါသည် (ပေးဆောင်ရမည့် ငွေပမာဏသည် အုပ်ထိန်းသူ၏ ဝင်ငွေအပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားပါသည်) အစိုးရထံမှ ကျောင်းသို့…