AWEPあんしんつうしん 5月 Tips and Info from AWEP on MAYPlease refer to the website of Ministry of Health, Labor and Welfare about Specified skilled workers
for Outline of “Nursing care skills evaluation test” and “Nursing care Japanese language evaluation test”
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
Application information for the tests:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702_00002.html
*English follows Japanese.

①Mayroon na pong “CONSULTATION CORNER PARA SA MAGA FOREIGNERS” sa 2nd floor (Citizen Services Division) ng chuo ward office. Simula alas-9 ng umaga hanggang 5 ng hapon, lunes hanggang biyernes. Hindi po kailangan ng reservation.
Kung may mga katanungan ay tumawag sa numero 078-242-0033.
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html
1)Ituturo dito ang mga bagay tungkol sa pagtatapon ng basura, at mga dapat gawain para sa kaligtasan sa kung sakaling magyaroon na lindol o malakas na ulan o bagyo.
2)Itinuturo din dito kung paano mag karoon ng national insurance at national pension.
3)Matutulungan din na maituro kung saan maaaring humingi ng tulong tungkol sa problema sa bisa na hindi maisangguni sa iba. May mga interpreter din dito na Chinese at English ang wika, na maaaring mahingian ng payo. Maaari din namang humingi ng payo gamit ang ibang lenguahe sa pamamagitan ng tele-video call. Kinakailangan ng reservation.

②Maaari ding makahingi ng payo ang msa foreigners naninirahan sa hyogo prefecture, Hyogo Prefecture International Association Information and Advisory Service, tungkol sa pamumuhay, sa araw ng lunes hanggang biyernes, simula alas 9 hanggang alas – 5 ng hapon, konsulta sa abogado tuwing lunes, simula ala – una ng hapon hanggang alas – 3 ng hapon. Kailangan ng reservation. Maaari kumonsulta gamit ang mga wikang hapon, Chinese, Spanyol, at Portuguese. Ang lugar ay sa 6th floor ng Kobe Crystal Tower.
Na may numero ng telepono na 078-382-2052.
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html

「外国人(がいこくじん)のための相談窓口(そうだんまどぐち)」
「外国人 相談窓口(がいこくじん そうだんまどぐち)」が こうべし ちゅうおうくやくしょ に できました。くやくしょの2かい、市民課(しみんか) にあります。
そうだん できる ひ は、げつようび から きんようび まで、9じ から 17じ まで。
「よやく」は いりません。
Tel 078-242-0033
http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/chuou/
① “ごみ”の だしかた や、地震(じしん)、台風(たいふう)のときに あんしんして すごせる ところ を おしえます。
②やくしょに だす 保険(ほけん)や 年金(ねんきん)の ことを おしえます。③在留許可(ざいりゅう きょか)などを そうだんできる ところを おしえます。えいご、中国語(ちゅうごくご) で そうだん できます。ほかの くにの ことばも 「テレビ電話(てれびでんわ)」で つうやく できます。

兵庫県国際交流協会(ひょうごけん こくさいこうりゅうきょうかい)外国人県民インフォメーションセンター(がいこくじん けんみん いんふぉめーしょん せんたー)でも、そうだんが できます。
そうだん できる ひ は、げつようび から きんようび まで、9じ から 17じ まで です。 べんごし にも そうだん できます。弁護士相談(べんごしそうだん)は げつようび の 13じ から 15じ です。べんごしに そうだん したい ひと は 「よやく」を してください。にほんご、えいご、中国語(ちゅうごくご)、すぺいんご、ぽるとがるご で そうだん できます。
ばしょは、神戸クリスタルタワー(こうべ くりすたるたわー)の 6かい です。
TEL: 078−382−2052
https://www.hyogo-ip.or.jp/shisetsuannai/infocenter/index.html