2020年3月AWEPあんしんつうしん「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」


「Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

Kahit na lumalala ang lagay ng
kumpanya dahil sa novel coronavirus,
hindi pinapayagang tratuhin nang mas
mababa kaysa sa mga Hapon ang mga
dayuhang manggagawa dahil lamang sa
pagiging dayuhan nito.
Para sa mga dayuhang nagtatrabaho sa isang kumpanya
1. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang leave allowance na ibinibigay sa
mga manggagawa sa oras na sila ay pinag-leave dahil sa kalagayan kumpanya
ay dapat ding ibigay sa mga dayuhang manggagawa.
2. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, ang mga subsidiyang binabayaran ng
estado sa mga kumpanya upang maprotektahan ang trabaho ng mga
manggagawa ay magagamit din ng mga dayuhang manggagawa.
3. Tulad ng sa mga manggagawang Hapon, kung ikaw ay kukuha ng leave sa
kumpanya dahil sa pagsuspinde ng klase ng paaralan ng iyong anak, maari kang
gumamit ng paid vacation leave.
4. Ang pasisisante ay hindi basta bastang magagawa ng isang kumpanya. Kung
magsisisante ang isang kumpanya ng dayuhang manggagawa, kailangang
kapareho ng sa mga Hapon na manggagawa ang mga patakarang
gagamitin.
Kung kailangan mo ng tulong,
komunsulta sa iyong lokal na Labour Bureau,
Labour Standards Inspection Office o Hello Work.
Ministry of Health, Labour and Welfare Prefectural Labour Bureau Labour
Standards Inspection Office Hello Work