कोरोना खोप लिनेबेला सम्मको प्रवाह

कोरोना खोप नि:शुल्क लिन सकिनेछ। अस्थायी रिलिज भएका, आवासीय प्रमाणपत्र नभएका विदेशिहरूले पनि खोप लिन सकिनेछ। ❶ नगरपालिकाबाट खोप कुपन (कुपन )”नयाँ कोरोना खोपको सूचना” पठाइने छ। आफू बसेको क्षेत्र र उमेरको आधारमा खोप कुपन प्राप्त गर्ने समय फरक हुन…