बेरोजगार भत्ता (सिचुग्योउ क्यूउफु) <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;font-family:"Nirmala UI",sans-serif'>को बारेमा</span></p>  <p class=MsoNormal align=left style='text-align:left'><span lang=EN-US> </span></p>

काम छोडेका वा काम गुमाएका ब्यक्तिले, अर्को काम नपाउन्जेल “बेरोजगार भत्ता” प्राप्त गर्न सक्छन्। अघिल्लो कामको ५०% देखि ८०% सम्म तलब पाउन सक्छन्। ● सर्तहरू १- तुरुन्त काम गर्न चाहेकोले, कामको खोजिमा रहेको २- काम गर्ने ठाउँको निर्देशन बमोजिम काम…