कोठा भाँडा ३ महिना सम्म नगरपालिकाले तिर्छ।

कोरोना भाइरस(COVID -19)को कारणले बेरोजगारी भएर वा आय घटेर कोठा भाँडा तिर्न समस्यामा परेका व्यक्तिहरूले 「आवास सुरक्षा लाभ 」प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। 「आवास सुरक्षा लाभ 」मार्फत तपाइँ बस्नुहुने नगरपालिकाबाट ३ महिना सम्मको तपाइँको कोठा भाँडा भुक्तान गर्नेछ। विदेशीहरूले पनि उक्त लाभ…