प्राविधिक इन्टर्नशिप (गिनोउ जिस्यूसेइ) को बसोबास योग्यता (जाइर्यु सिखाकु) को बा रेमा

※यो 2020 साल 10 महिनाको 19 तारिक सम्मको सूचना हो। स्वदेश फर्कन नसक्ने /इन्टर्नशिप निरन्तर गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू ●स्वदेशमा फर्कन नसक्ने व्यक्तिहरू ◆विशिष्ट गतिविधि (तोकुतेइ खाचुदोउ ) (6 महिना सम्म, काम गर्न सकिने )अथवा विशिष्ट गतिविधि (6 महिना सम्म, काम…