प्रवासी विद्यार्थीको बसोबास योग्यता (जाइर्यु सिखाकु) को बा रेमा

* यो 2020 साल 10 महिनाको 19 तारिकको जानकारी हो। अबदेखि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू ◆ प्रवासी विद्यार्थी (र्युगाकु)को बसोबास योग्यता नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। -विद्यालय परिवर्तन भएपनि नवीकरण गर्न सक्नुहुनेछ। -योग्यता बाहेकको काम गर्ने अनुमति (सिखाकुगाई खाचुदोउ क्योखा) पाएको खण्डमा…