हाइस्कुल इत्यादी अध्ययनका लागी आर्थिक सहयोग प्रणाली

सरकारले हाइस्कुल इत्यादीको फिस तिर्न सहयोग गर्ने प्रणाली हो। पब्लिक हाइस्कुल: बर्षमा एक लाख अठार हजार आठ सय येन सम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ। → स्कुल फिस 0 येन हुन्छ। प्राइभेट हाइस्कुल: बर्षमा एक लाख अठार हजार आठ सय येन…