Proyekto ng Pansamantalang Suporta sa Pamumuhay [Ichiji Seikatsu Shien Jigyo] (Kasama na ang Suporta sa Tirahan)

ホームレスの男性

~Mag-aalok Ng Pagkain At Damit Sa Mga Taong Walang Tirahan~

Mag-aalok ng pansamantalang tirahan pati na pagkain at damit sa mga taong walang matitirahan , patuloy na nanunuluyan sa internet café, at sa mga taong walang pirmihang tirahan.
Para sa hinaharap na pamumuhay, maaari ding tumanggap ng suporta para sa tiyak na tirahan at suporta sa pagtatrabaho.

Maari din ang mga dayuhan na may “Status of Residence”.

Walang tirahan at namomoroblema sa pamumuhay, taong ang kita at pag-aari ay bumaba kesa palagiang antas.
 → Hanggang sa loob ng (panuntunang 3 buwan) ang panahon na mag-aalok ng matitirahan, pagkain at damit.
  Ikokonekta na rin sa suporta para makapaghanap ng trabaho.

May mga lokal na pamahalaan na wala nitong “Proyekto ng Pansamantalang Suporta sa Pamumuhay”. Sa pagkakataong ito ay hindi magagamit.
Para sa aplikasyon, una ay tumawag na muna sa independent consultation support organization [Jiritsu Soudan Shien Kikan] ng tinitirhang lugar.

Sa page na ito (https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf) (Wikang Hapon lang) ay maaaring magsiyasat.

Kung may mga hindi naintindihan, pakitawagan na lamang ang city hall.
At sabihin sa telepono na gusto ko pong gamitin ang “ Proyekto ng Pansamantalang Suporta sa Pamumuhay”

Pinagmulan・Sanggunian:
・「一時生活支援事業(居住支援含む)」(一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワーク)
https://minna-tunagaru.jp/know/kyojyu/
・「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い生活に困窮する外国人への支援策について(要請および厚労省からの回答)」(移住者と連帯する全国ネットワーク)
https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html

この記事を他の言語で見る
アラビア語 インドネシア語 英語
韓国語 スペイン語 タイ語
タガログ語 中国語 日本語
ネパール語 ビルマ語 ベトナム語
ポルトガル語 ロシア語